មនុស្សជំនាន់ Z កំពុងកាន់កាប់បន្ត…

មនុស្សជំនាន់ Z កំពុងកាន់កាប់បន្ត។ នៅក្នុងពិភពអ្នកមាន មានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ ២៥០ លាននាក់ កើតនៅចន្លោះឆ្នាំ១៩៩៧ ដល់ ឆ្នាំ២០១២។ ប្រហែលពាក់កណ្តាល កំពុងមានការងារធ្វើ។ នៅកន្លែងធ្វើការជាមធ្យមរបស់អាម៉េរិក ចំនួនមនុស្សជំនាន់ Z (ចួនកាលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា “Zoomers”) ដែលធ្វើការពេញម៉ោង គឺហៀបនឹងលើសចំនួនមនុស្សកើតសម័យសង្គ្រាម (Baby-boomers) ធ្វើការពេញម៉ោង ដែលកើតពីឆ្នាំ១៩៤៥ ដល់ ឆ្នាំ១៩៦៤ ដែលអាជីពរបស់ពួកគេ គឺរំកិលចុះក្រោម (សូមរូបភាពខាងក្រោម) ។ អាម៉េរិក ឥឡូវនេះមានប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ Zoomer ជាង ៦,០០០នាក់ និងអ្នកនយោបាយ Zoomer ១,០០០នាក់។ នៅពេលដែលមនុស្សជំនាន់ Z កាន់តែមានឥទ្ធិពល ក្រុមហ៊ុន រដ្ឋាភិបាល និងអ្នកវិនិយោគត្រូវយល់អំពីវា។

ប្រភព៖ The Economist


អត្ថបទទាក់ទង

របាយការណ៍ថ្នាក់ជាតិ ស្ដីពីលទ្ធផលចុងក្រោយនៃជំរឿនសេដ្ឋកិច្ច នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២២ (ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *