ពាក្យទូទៅដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យធនធានមនុស្ស (HR)

ខាងក្រោមនេះ យើងសូមណែនាំនូវ ១៩ ពាក្យទូទៅ  ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យធនធានមនុស្ស (HR)៖

Recruitment: ដំណើរការនៃការស្វែងរក កំណត់អត្តសញ្ញាណ និងការជួលបេក្ខជនដែលសមរម្យសម្រាប់មុខតំណែងដែលមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយ។

Selection: ដំណើរការនៃការរើសយកបេក្ខជនល្អបំផុតពីក្រុមបេក្ខជនក្នុងការជ្រើសរើស។

Onboarding: ដំណើរការនៃការរៀបចំ និងបញ្ចូលបុគ្គលិកថ្មីទៅក្នុងក្រុមហ៊ុន។

Training and Development: សកម្មភាពដែលមានបំណងលើកកម្ពស់ជំនាញ និងចំណេះដឹងរបស់និយោជិតតាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាល និងបទពិសោធន៍សិក្សា។

Performance Evaluation: ដំណើរការនៃការវាយតម្លៃលទ្ធផលការងារ និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់បុគ្គលិក។

Compensation and Benefits: ប្រាក់បៀវត្សរ៍បន្ថែមសម្រាប់បុគ្គលិករបស់ពួកគេ។

Performance Management: ដំណើរការរៀបចំ និងតាមដានការអនុវត្តការងាររបស់បុគ្គលិក។

Termination of Employement: ដំណើរការនៃការបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងការងារជាមួយនិយោជិត ទាំងដោយសារការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬជម្រើសរបស់និយោជិត។

Work Culture: គុណតម្លៃ បទដ្ឋាន និងអាកប្បកិរិយាដែលមាននៅក្នុងបរិយាកាសការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន។

Discreamination: ការប្រព្រឹត្តដោយអយុត្តិធម៌ចំពោះបុគ្គលដោយផ្អែកលើពូជសាសន៍ ភេទ អាយុ ឬលក្ខណៈដែលត្រូវបានការពារផ្សេងៗទៀត។

HR Outsourcing: ការប្រើប្រាស់ភាគីខាងក្រៅដើម្បីគ្រប់គ្រងផ្នែកធនធានមនុស្សមួយចំនួនដូចជា ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ឬការគ្រប់គ្រងប្រាក់ខែ។

Outplacement: ការផ្តល់ជំនួយដល់និយោជិតដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ក្នុងការស្វែងរកការងារថ្មី។

Talent Management: វិធីសាស្រ្តយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទាក់ទាញ អភិវឌ្ឍ និងរក្សាបុគ្គលិកដែលមានទេពកោសល្យ។

HR Analytics: ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដើម្បីវិភាគនិន្នាការ និងការអនុវត្តធនធានមនុស្សដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយការយល់ដឹងកាន់តែច្រើន។

E-Learning: ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតដើម្បីផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល និងការរៀនតាមអ៊ីនធឺណិត។

HR Challenges: ការផ្លាស់ប្តូរ និងបញ្ហាដែលត្រូវប្រឈមក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរប្រជាសាស្រ្ត ឬការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកវិទ្យា។

Employee Satisfaction: កម្រិតនៃសុភមង្គល និងបរិយាកាសការងាររបស់បុគ្គលិក។

Employee Mobility: សមត្ថភាព និងឱកាសសម្រាប់បុគ្គលិកក្នុងការផ្លាស់ប្តូរពីមុខតំណែងមួយទៅផ្នែកមួយទៀត។

Retirement: ដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃអាជីពដែលនិយោជិតលែងធ្វើការយ៉ាងសកម្ម និងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ចូលនិវត្តន៍។

យើងសង្ឃឹមថា បញ្ជីនេះ នឹងជួយអ្នកឱ្យយល់អំពីគោលគំនិតសំខាន់ៗមួយចំនួននៅក្នុងផ្នែកធនធានមនុស្ស។


យើងសូមណែនាំសៀវភៅ ការវិភាគ និងរចនាការងារ

សម្រាប់ការជាវ ឬព័ត៌មានបន្ថែម៖ ០៩៦ ២៧០ ៦៥៦៥ (តេលេក្រាម)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *