ប្រកាស ស្តីពីការប្រើប្រាស់កម្មករនិយោជិកបរទេសជាលក្ខណ:ពិសេស

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវ: នាថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញប្រកាស ស្តីពីការប្រើប្រាស់កម្មករនិយោជិកបរទេសជាលក្ខណ:ពិសេស ដូចខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *