តើអ្វីខ្លះដែលត្រូវប្រមូលក្នុងកំឡុងពេលវិភាគការងារ?

ការប្រមូលព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែង និងពេលវេលាច្រើន។ ដំណើរការនេះ អាចនឹងមានភាពស្ទាក់ស្ទើរ ប្រសិនបើគោលដៅចម្បងរបស់វាមិនត្រូវបានគេដឹង។ ព័ត៌មានណាមួយអាចត្រូវបានប្រមូល និងកត់ត្រា ប៉ុន្តែអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាព និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អង្គភាព ប្រសិនបើវាមិនត្រូវបានគេដឹងថាតើតម្រូវការ និងមូលហេតុអ្វីនោះទេ។

មុនពេលចាប់ផ្តើមដំណើរការការវិភាគការងារ វាចាំបាច់ក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើប្រភេទមាតិកា ឬព័ត៌មានណាដែលត្រូវប្រមូល និងហេតុអ្វី។ គោលបំណងនៃដំណើរការនេះអាចមានចាប់ពីការលាតត្រដាងពីគ្រោះថ្នាក់ដែលលាក់កំបាំងចំពោះអង្គភាព ឬការបង្កើតបុគ្គលិកលក្ខណៈត្រឹមត្រូវ បង្កើតការអនុវត្តការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ការវិភាគតម្រូវការបណ្តុះបណ្តាល វាយតម្លៃការងារ ការវិភាគការអនុវត្តបុគ្គលិក ការកំណត់ស្តង់ដារអង្គភាព និងអ្វីៗផ្សេងទៀត។ គោលបំណងនីមួយៗនៃគោលបំណងទាំងនេះ ទាមទារប្រភេទព័ត៌មាន ឬខ្លឹមសារផ្សេងៗគ្នា។

ខណៈពេលដែលការប្រមូលផ្តុំមាតិកាដែលទាក់ទងនឹងការងារ អ្នកវិភាគការងារ ឬអ្នកដែលបានយកចិត្តទុកដាក់គួរតែដឹងពីគោលបំណងនៃសកម្មភាព ហើយព្យាយាមប្រមូលទិន្នន័យឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ទោះបីជាទិន្នន័យដែលប្រមូលបាននៅពេលក្រោយត្រូវបានបែងចែកជា ២ សំណុំ – បទពិពណ៌នាការងារ និងការបញ្ជាក់ការងារ ប៉ុន្តែព័ត៌មាននេះធ្លាក់ជា ៣ ប្រភេទផ្សេងគ្នាក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការវិភាគការងារជាក់លាក់មួយ – មាតិកាការងារ បរិបទការងារ និងតម្រូវការការងារ។

តើអ្វីដែលត្រូវប្រមូល?

 • មាតិកាការងារ (Job Content)
 • បរិបទការងារ (Job Context)
 • តម្រូវការការងារ (Job Requirements)

មាតិកាការងារ (Job Content)

វាមានព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពការងារផ្សេងៗដែលរួមបញ្ចូលក្នុងការងារជាក់លាក់មួយ។ វាគឺជាគណនីលម្អិតនៃសកម្មភាពដែលនិយោជិតត្រូវអនុវត្តក្នុងអំឡុងពេលកាន់កាប់របស់គាត់។ ព័ត៌មានខាងក្រោមត្រូវប្រមូលដោយអ្នកវិភាគការងារ៖

 • កាតព្វកិច្ចរបស់និយោជិត
 • អ្វីដែលបុគ្គលិកធ្វើ
 • ម៉ាស៊ីន ឧបករណ៍ និងគ្រឿងបរិក្ខាដែលត្រូវប្រើពេលកំពុងបំពេញការងារជាក់លាក់
 • ការងារបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការងារ
 • កម្រិតទិន្នផលដែលចង់បាន (តើនិយោជិតត្រូវរំពឹងអ្វី?)
 • ប្រភេទនៃការបណ្តុះបណ្តាលចាំបាច់

ខ្លឹមសារអាស្រ័យលើប្រភេទនៃការងារនៅក្នុងផ្នែក ឬនាយកដ្ឋានជាក់លាក់មួយ។ ឧទាហរណ៍ ខ្លឹមសារការងាររបស់កម្មករតាមរោងចក្រ នឹងខុសគ្នាទាំងស្រុងពីនាយកប្រតិបត្តិទីផ្សារ ឬបុគ្គលិកធនធានមនុស្ស។

បរិបទការងារ (Job Context)

បរិបទការងារ សំដៅទៅលើស្ថានភាព ឬលក្ខខណ្ឌដែលនិយោជិតបំពេញការងារជាក់លាក់មួយ។ ការប្រមូលព័ត៌មាន នឹងរួមបញ្ចូល៖

 • លក្ខខណ្ឌការងារ
 • ហានិភ័យពាក់ព័ន្ធ
 • ត្រូវរាយការណ៍ទៅអ្នកណា
 • តើអ្នកណានឹងរាយការណ៍ទៅគាត់ឬនាង
 • គ្រោះថ្នាក់
 • តម្រូវការរាងកាយ និងផ្លូវចិត្ត
 • ការវិនិច្ឆ័យ

ដូចគ្នាទៅនឹងខ្លឹមសារការងារដែរ ទិន្នន័យដែលប្រមូលបាននៅក្រោមប្រភេទនេះ ក៏មានការផ្លាស់ប្តូរទៅតាមប្រភេទនៃការងារនៅក្នុងផ្នែក ឬនាយកដ្ឋានជាក់លាក់មួយ។

តម្រូវការការងារ (Job Requirements)

ទាំងនេះរួមបញ្ចូលទាំងតម្រូវការជាមូលដ្ឋាន ប៉ុន្តែជាក់លាក់ដែលធ្វើឱ្យបេក្ខជនមានសិទ្ធិសម្រាប់ការងារជាក់លាក់មួយ។ ទិន្នន័យដែលប្រមូលបាន រួមមាន៖

 • ចំណេះដឹង ឬព័ត៌មានមូលដ្ឋានដែលត្រូវការដើម្បីបំពេញការងារដោយជោគជ័យ
 • ជំនាញជាក់លាក់ ដូចជាជំនាញប្រាស្រ័យទាក់ទង ជំនាញ IT ជំនាញប្រតិបត្តិការ ជំនាញម៉ូទ័រ ជំនាញកែច្នៃ និងផ្សេងៗទៀត ។ល។
 • សមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួន រួមមានភាពប៉ិនប្រសប់ ហេតុផល សមត្ថភាពរៀបចំ ការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពភ្លាមៗ និងមិនបានរំពឹងទុក សមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហា សមត្ថភាពគណិតវិទ្យាជាដើម។
 • គុណវុឌ្ឍិនៃការអប់រំ រួមមានសញ្ញាបត្រ សញ្ញាប័ត្រឌីប្លូម វិញ្ញាបនប័ត្រ ឬអាជ្ញាប័ណ្ណ
 • លក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន ដូចជាសមត្ថភាពក្នុងការសម្របខ្លួនទៅនឹងបរិយាកាសផ្សេងៗគ្នា ការស៊ូទ្រាំ ឆន្ទៈ ក្រមសីលធម៌ការងារ ភាពខ្នះខ្នែងក្នុងការសិក្សា និងស្វែងយល់ពីអ្វីផ្សេងៗ អាកប្បកិរិយាចំពោះមិត្តរួមការងារ អ្នកក្រោមបង្គាប់ និងមនុស្សវ័យចំណាស់ ភាពជាម្ចាស់នៃអង្គភាព ។ល។

សម្រាប់ការងារផ្សេងគ្នា ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនឹងខុសគ្នា។ ពួកវាអាស្រ័យលើប្រភេទនៃការងារ ការចាត់តាំង កម្រិតសំណង និងទំនួលខុសត្រូវ និងហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនឹងការងារ។


អត្ថបទទាក់ទង

ដំណើរការវិភាគការងារ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *