តួនាទីនៃការវិភាគការងារក្នុងការបង្កើតការអនុវត្តការជួលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

ការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំមួយ ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅក្នុងពិភពនៃការងារចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៨០។ យុគសម័យនៃការងារដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធ កាលវិភាគការងារដែលត្រូវបានខ្ចប់ ឬថេរ វប្បធម៌ការងារដែលគ្រប់គ្រងដោយបុរស និងគ្មានគ្រួសារណាមួយឈ្លានពាន បានចាប់ផ្តើមថយចុះបន្តិចម្តងៗ។

ក្រុមហ៊ុន និងនិយោជិតជុំវិញពិភពលោក បានប្រឈមមុខនឹងឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងនៃទំនើបកម្ម ភាពបត់បែនក្នុងកាលវិភាគការងារ ការចែករំលែកការងារ ជម្រើសការងារពីផ្ទះ និងគោលការណ៍គាំទ្របុគ្គលិក ។ល។ សូមអរគុណដល់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅពេលនោះ ដែលបានវិភាគពីសារៈសំខាន់នៃការបំពេញការងារឱ្យសមនឹងបុគ្គលម្នាក់ៗ ដែលគាត់ ឬនាងពូកែក្នុងការបង្កើនចំណូលក្រុមហ៊ុន ការពេញចិត្តរបស់បុគ្គលិក និងសម្រេចបានតុល្យភាពជីវិតប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងបុគ្គល។ ហើយអ្វីៗទាំងអស់នេះអាចធ្វើទៅបានដោយការវិភាគតម្លៃនៃការងារជាក់លាក់មួយ និងប្រមូលទិន្នន័យដែលទាក់ទងនឹងការងារពិតប្រាកដ។

ការវិភាគការងារត្រឹមត្រូវ ដូច្នេះហើយ អាចជាចំណុចរបត់មួយសម្រាប់ស្ថាប័នមួយ។ វាមិនត្រឹមតែបង្កើតភាពស័ក្តិសមសម្រាប់បេក្ខជនការងារប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងពង្រឹងភាពជោគជ័យនៃការអនុវត្តការគ្រប់គ្រង ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់អង្គភាពដ៏រឹងមាំមួយ។

ដំណើរ​ការ​មួយ​ជំហាន​ម្តង​មួយ​នៃ​ការ​រក​ឃើញ​ទិដ្ឋភាព​ខុស​គ្នា​នៃ​ការងារ​មួយ​ នាំ​ឱ្យ​មាន​បទប្បញ្ញត្តិ​ត្រឹមត្រូវ​នៃ​ការ​ចូល​ និង​ចេញ​នៃ​ទេពកោសល្យ​ ឬ​ធនធាន​មនុស្ស។ ដូច្នេះ ការវិភាគការងារ បានចាប់ផ្តើមទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៩០ ដើម្បីបង្កើតឧត្ដមភាពប្រកួតប្រជែង និងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការអនុវត្ត HRM ផ្សេងៗទៀតចាប់តាំងពីពេលនោះមក។

ទិន្នន័យដែលប្រមូលបានក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការ ជួយអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណហានិភ័យ និងបញ្ហាប្រឈមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារជាក់លាក់ និងប្រភេទបុគ្គលដែលសមរម្យសម្រាប់ការបំពេញភារកិច្ចដែលចង់បានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ។ ដំណើរការជ្រើសរើស និងរើសយករបស់និយោជក អាស្រ័យទៅលើការវិភាគការងារ។ រហូតទាល់តែអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកជ្រើសរើសបុគ្គលិក មិនដឹងអំពីការងារដែលនឹងត្រូវបានអនុវត្ត ការរំពឹងទុកពីបេក្ខជនអនាគត និងទម្រង់បុគ្គលត្រឹមត្រូវដែលត្រូវការសម្រាប់ការអនុវត្តការងារជាក់លាក់មួយ វាស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការទទួលបានពីប្រភពជាក់លាក់ ឬកំណត់គោលដៅទេពកោសល្យ ឬធនធានមនុស្ស ដើម្បីបំពេញកន្លែងទំនេរ។

ដំណើរការវិភាគការងារ ជួយក្នុងការបង្កើតការអនុវត្តការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងណែនាំអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងការកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជ្រើសរើសដែលត្រូវការដើម្បីផ្តល់លទ្ធផលរំពឹងទុក។ តោះសូមពិភាក្សាពីរបៀបធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេច។

How to Establish Effective Hiring Strategies

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តជួលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព?

ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ KRAs (Identifying KRAs)៖ ដំណើរការវិភាគការងារ ជួយក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណតំបន់លទ្ធផលគន្លឹះ/តំបន់ទំនួលខុសត្រូវគន្លឹះ (Key Result Areas/Key Responsibilities Areas – KRAs) ដូចជាចំណេះដឹង បច្ចេកទេស ការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងជំនាញផ្ទាល់ខ្លួន ផ្លូវចិត្ត កាយសម្បទា សមត្ថភាពរាងកាយ និងអារម្មណ៍ ដើម្បីបំពេញកិច្ចការជាក់លាក់ណាមួយ។

ការងារផ្សេងៗគ្នា មានតម្រូវការខុសៗគ្នា។ ដូច្នេះហើយ ដំណើរការចាំបាច់ ត្រូវអនុវត្តរាល់ពេលដែលមានតម្រូវការបំពេញការងារដែលកំពុងបើក។ នេះគឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់បង្កើតកម្រងសំណួរ បង្កើតសំណួរសម្ភាសន៍ និងកំណត់ឯកសារប្រឡងជ្រើសរើស។ ព័ត៌មាន​ជា​ទម្រង់​ពិន្ទុ ឬ​ចំណាត់ថ្នាក់ ​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​សម្រាប់​ដំណើរការ​ជួល។

ការកំណត់ស្តង់ដារជ្រើសរើស (Setting Selection Standards)៖ ការវិភាគការងារ ក៏ជួយអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងការកំណត់ស្តង់ដារជាក់លាក់សម្រាប់ដំណើរការជ្រើសរើសទាក់ទងនឹងគុណវុឌ្ឍិអប់រំ បទពិសោធន៍ការងារ ជំនាញ សំណុំជំនាញពិសេស សមត្ថភាពញ្ញាណមិនធម្មតា មាគ៌ាអាជីពជាក់លាក់ វិញ្ញាបនប័ត្រ និងអាជ្ញាប័ណ្ណ និងតម្រូវការផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗទៀត។ នេះជួយក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណតម្រូវការមូលដ្ឋានដែលធ្វើឱ្យបេក្ខជនមានសិទ្ធិទទួលបានមុខតំណែងជាក់លាក់មួយ។

ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ KSAs (Identifying KSAs)៖ ដំណើរការនេះ ក៏ជួយអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងការកំណត់តំបន់ជោគជ័យគន្លឹះ ឬតំបន់អនុវត្តគន្លឹះ (Key Success Areas or Key Performance Areas) ផងដែរ។ ទាំងនេះគឺជាឧបករណ៍វាស់វែងការអនុវត្តដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមហ៊ុនជុំវិញពិភពលោកដើម្បីវាស់ស្ទង់ទិដ្ឋភាពទាំងនោះដែលកំណត់ភាពជោគជ័យនៃការងារដូចជា គោលដៅអង្គភាព គោលដៅបុគ្គល និងសកម្មភាពដែលត្រូវការដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅទាំងនេះ។ នេះគឺអំពីការប្រៀបធៀបលទ្ធផលជាក់ស្តែងដែលផ្តល់ដោយបុគ្គលម្នាក់ជាមួយនឹងកត្តាជោគជ័យដែលបានកំណត់ជាមុន និងការវិភាគពីការអនុវត្ត។ នៅពេលឆ្លងកាត់ ដំណើរការទាំងមូល អាចតម្រូវឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរតិចតួច ប្រសិនបើលទ្ធផលដែលសម្រេចបានគឺនៅជុំវិញស្តង់ដារដែលបានកំណត់។ ពួកគេអាចទាមទារការផ្លាស់ប្តូរពេញលេញ ប្រសិនបើមានគម្លាតដ៏ធំរវាងលទ្ធផលរំពឹងទុក និងលទ្ធផលដែលបានផ្តល់ឲ្យ។

ដូច្នេះ ដំណើរការវិភាគការងារហ្មត់ចត់ និងមិនលម្អៀង អាចជួយឱ្យស្ថាប័នមានប្រភពបេក្ខជនត្រឹមត្រូវ ជួលបុគ្គលដែលសមរម្យបំផុត និងកំណត់ស្តង់ដារជ្រើសរើសសមស្រប។


អត្ថបទទាក់ទង

គុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិនៃការវិភាគការងារ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *