ដំណើរការវិភាគការងារ

តើកន្លែងណាដែលត្រូវដាក់បុគ្គលិក ដើម្បីប្រើប្រាស់ជំនាញ និងទេពកោសល្យរបស់ពួកគេឱ្យល្អបំផុត? តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកំណត់តម្រូវការរបស់បុគ្គលិកថ្មីនៅក្នុងអង្គភាព? តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីលុបបំបាត់ការងារដែលមិនត្រូវការ? តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកំណត់ស្តង់ដារការវាស់វែងការអនុវត្តជាក់ស្តែង? តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណការងារ និងរៀបចំផែនការដើម្បីបំពេញការងារទាំងនោះ?

ជាការប្រសើរណាស់ ទាំងអស់នេះអាចត្រូវបានធ្វើឡើងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដោយការវិភាគការងារត្រឹមត្រូវ និងហ្មត់ចត់។ អ្នកគ្រប់គ្រង ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមបែបនេះនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រចាំថ្ងៃដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អង្គភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធផលទាក់ទងនឹងការជ្រើសរើសធនធានមនុស្ស ការរើសយក ការអនុវត្ត ការពេញចិត្ត និងការកាត់បន្ថយ និងការបន្ថែមការទទួលខុសត្រូវ និងភារកិច្ចបន្ថែម។ ហើយ​គ្មាន​វិសាលភាព​ណា​ដែល​ពួក​គេ​អាច​ការពារ​ហានិភ័យ​នៃ​ការ​ខុស​នោះ​ទេ។

ដំណើរការដ៏មានប្រសិទ្ធភាព និងត្រឹមត្រូវនៃការវិភាគការងារជាក់លាក់មួយ គឺជាការធូរស្រាលដ៏ល្អសម្រាប់ពួកគេ។ វាជួយពួកគេរក្សាគុណភាពត្រឹមត្រូវរបស់និយោជិត វាស់វែងការអនុវត្តរបស់ពួកគេលើស្តង់ដារជាក់ស្តែង វាយតម្លៃតម្រូវការបណ្តុះបណ្តាល និងអភិវឌ្ឍន៍របស់ពួកគេ និងបង្កើនផលិតភាពរបស់ពួកគេ។ តោះយើងសាកពិភាក្សាអំពីដំណើរការវិភាគការងារ និងស្វែងយល់ពីរបៀបដែលវាបម្រើគោលបំណង។

ដំណើរការវិភាគការងារ

Job Analysis Process

ការកំណត់អត្តសញ្ញាណគោលបំណងនៃការវិភាគការងារ (Identification of Job Analysis Purpose)៖ ដំណើរការណាមួយ គឺគ្មានប្រយោជន៍ទាល់តែសោះ រហូតទាល់តែគោលបំណងរបស់វាមិនត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងឲ្យនិយមន័យ។ ដូច្នេះ ជំហានដំបូងក្នុងដំណើរការ គឺដើម្បីកំណត់តម្រូវការ និងទិន្នផលដែលចង់បាន។ ការចំណាយលើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មនុស្ស ថាមពល ក៏ដូចជាលុយ គឺគ្មានប្រយោជន៍ទាល់តែសោះ ទាល់តែអ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សមិនដឹងថាហេតុអ្វីត្រូវប្រមូលទិន្នន័យ និងអ្វីដែលត្រូវធ្វើជាមួយវា។

តើអ្នកណានឹងធ្វើការវិភាគការងារ (Who Will Conduct Job Analysis)៖ ជំហានសំខាន់បំផុតទីពីរនៅក្នុងដំណើរការនៃការវិភាគការងារ គឺត្រូវសម្រេចចិត្តថាអ្នកណានឹងដឹកនាំធ្វើវា។ ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួន ចូលចិត្តធ្វើវាដោយនាយកដ្ឋានធនធានមនុស្សផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ខណៈដែលក្រុមហ៊ុនខ្លះជួលអ្នកប្រឹក្សាការវិភាគការងារ។ អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកវិភាគការងារ អាចបង្ហាញថាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ នៅពេលដែលពួកគេផ្តល់ដំបូន្មាន ការណែនាំ និងវិធីសាស្រ្តដែលមិនលម្អៀង។ ពួកគេមិនមានការចូលចិត្ត និងមិនចូលចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយនៅពេលនិយាយអំពីការវិភាគការងារនោះទេ។

របៀបអនុវត្តដំណើរការ (How to Conduct the Process)៖ ការសម្រេចចិត្តលើវិធីណាដែលដំណើរការវិភាគការងារត្រូវធ្វើឡើង គឺច្បាស់ជាជំហានបន្ទាប់។ វិធីសាស្រ្តដែលបានគ្រោងទុកអំពីរបៀបអនុវត្តដំណើរការទាំងមូល គឺត្រូវបានទាមទារ ដើម្បីស៊ើបអង្កេតការងារជាក់លាក់មួយ។

ការសម្រេចចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្រ (Strategic Decision Making)៖ ឥឡូវនេះ គឺជាពេលវេលាដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្រ។ វាគឺអំពីការសម្រេចចិត្តអំពីវិសាលភាពនៃការចូលរួមរបស់បុគ្គលិកនៅក្នុងដំណើរការ កម្រិតនៃព័ត៌មានលម្អិតដែលត្រូវប្រមូល និងកត់ត្រា ប្រភពពីកន្លែងដែលទិន្នន័យត្រូវប្រមូល វិធីសាស្ត្រប្រមូលទិន្នន័យ ដំណើរការព័ត៌មាន និងការបំបែកទិន្នន័យដែលប្រមូលបាន។

ការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកវិភាគការងារ (Training of Job Analyst)៖ បន្ទាប់មក គឺបណ្តុះបណ្តាលអ្នកវិភាគការងារអំពីរបៀបដំណើរការ និងប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តដែលបានជ្រើសរើសសម្រាប់ការប្រមូល និងកត់ត្រាទិន្នន័យការងារ។

ការរៀបចំដំណើរការវិភាគការងារ (Preparation of Job Analysis Process)៖ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងវានៅក្នុងអង្គភាព គឺជាជំហានបន្ទាប់។ អ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ត្រូវប្រាស្រ័យទាក់ទងរឿងទាំងមូលឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីឱ្យបុគ្គលិកផ្តល់ការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់អ្នកវិភាគការងារ។ ដំណាក់កាលនេះ ក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនូវការរៀបចំឯកសារ កម្រងសំណួរ ការសម្ភាសន៍ និងទម្រង់មតិកែលម្អ។

ការប្រមូលទិន្នន័យ (Data Collection)៖ បន្ទាប់មកទៀត គឺការប្រមូលទិន្នន័យដែលទាក់ទងនឹងការងារ រួមទាំងលក្ខណៈសម្បត្តិអប់រំរបស់និយោជិត ជំនាញ និងសមត្ថភាពដែលត្រូវការសម្រាប់បំពេញការងារ លក្ខខណ្ឌការងារ សកម្មភាពការងារ ឋានានុក្រមរាយការណ៍ បុគ្គលិកលក្ខណៈដែលត្រូវការ សកម្មភាពការងារ ភារកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវពាក់ព័ន្ធ និងអាកប្បកិរិយារបស់បុគ្គលិក។

ឯកសារ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ និងការពិនិត្យ (Documentation, Verification and Review)៖ ឯកសារត្រឹមត្រូវ ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃទិន្នន័យដែលប្រមូលបាន ហើយបន្ទាប់មកពិនិត្យមើលវា។ នេះគឺជាព័ត៌មានចុងក្រោយដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីពិពណ៌នាការងារជាក់លាក់មួយ។

បង្កើតបទពិពណ៌នាការងារ និងការបញ្ជាក់ការងារ (Developing Job Description and Job Specification)៖ ឥឡូវនេះ ជាពេលដែលត្រូវបែងចែកទិន្នន័យដែលប្រមូលបានទៅជាព័ត៌មានមានប្រយោជន៍។ បទពិពណ៌នាការងារ ពិពណ៌នាអំពីតួនាទី សកម្មភាព ភារកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវនៃការងារ ខណៈពេលដែលការបញ្ជាក់ការងារ គឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីគុណវុឌ្ឍិនៃការអប់រំ បទពិសោធន៍ លក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន និងជំនាញដែលត្រូវការដើម្បីបំពេញការងារ។

ដូច្នេះ ដំណើរការនៃការវិភាគការងារ ជួយក្នុងការកំណត់តម្លៃនៃការងារជាក់លាក់ ការប្រើប្រាស់ទេពកោសល្យរបស់មនុស្សក្នុងលក្ខណៈដែលអាចធ្វើបានល្អបំផុត លុបបំបាត់ការងារដែលមិនត្រូវការ និងកំណត់ស្តង់ដារការវាស់វែងការអនុវត្តជាក់ស្តែង។

សម្រួលពី៖ Management Study Guide


អត្ថបទទាក់ទង

គោលបំណងនៃការវិភាគការងារ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *