ដៃគូអាជីវកម្មធនធានមនុស្ស (HRBP) ធៀបនឹង អ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស (HR Manager)

ដៃគូអាជីវកម្មធនធានមនុស្ស (HRBP) និងអ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស (HR Manager) គឺជាតួនាទីពីរផ្សេងគ្នានៅក្នុងវិស័យធនធានមនុស្ស ដែលនីមួយៗមានទំនួលខុសត្រូវ និងការផ្តោតផ្ទាល់ខ្លួន។ ខាងក្រោមនេះជាការប្រៀបធៀបនៃតួនាទីទាំងពីរ៖

១. ទំនួលខុសត្រូវ (𝗥𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀)

ដៃគូអាជីវកម្មធនធានមនុស្ស (HRBP): សហការជាមួយអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ច ដើម្បីតម្រឹមយុទ្ធសាស្ត្រអនុវត្តធនធានមនុស្សជាមួយនឹងគោលបំណងរបស់អង្គភាព។ ពួកគេជំរុញទំនាក់ទំនងជាមួយប្រធាននាយកដ្ឋាន កំណត់អត្តសញ្ញាណ និងចិញ្ចឹមបីបាច់អ្នកមានទេពកោសល្យ និងគ្រប់គ្រងគំនិតផ្តួចផ្តើមការផ្លាស់ប្តូរ។

អ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស (HR Manager): ត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការធនធានមនុស្សប្រចាំថ្ងៃ រួមទាំងការអនុលោមភាព ភាពជាអ្នកដឹកនាំក្រុម ការអនុវត្តគោលនយោបាយ និងការដោះស្រាយទំនាក់ទំនងបុគ្គលិក ជម្លោះ និងការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងស្ថាប័ន។

២. ការផ្ដោត (𝗙𝗼𝗰𝘂𝘀)

ដៃគូអាជីវកម្មធនធានមនុស្ស (HRBP): តួនាទីរបស់ HRBP គឺផ្តោតលើការតម្រឹមយុទ្ធសាស្ត្រធនធានមនុស្សជាមួយនឹងគោលដៅអាជីវកម្ម ជំរុញទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំជាមួយអ្នកដឹកនាំអាជីវកម្ម និងការជំរុញការផ្លាស់ប្តូរ និងការអនុវត្តរបស់អង្គភាព។ ពួកគេមានទស្សនវិស័យយុជាទ្ធសាស្ត្រទូលំទូលាយជាង។

អ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស (HR Manager): តួនាទីអ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស គឺផ្តោតលើប្រតិបត្តិការកាន់តែច្រើន ដោះស្រាយជាមួយមុខងារធនធានមនុស្សប្រចាំថ្ងៃ ការគ្រប់គ្រងក្រុម និងធានាការអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិធនធានមនុស្ស។ ពួក​គេ​មាន​តួនាទី​ជំនាញការ និងប្រកបដោយបច្ចេកទេសជាង។

៣. វិសាលភាព (𝗦𝗰𝗼𝗽𝗲)

ដៃគូអាជីវកម្មធនធានមនុស្ស (HRBP): HRBPs ជារឿយៗធ្វើការជាមួយអង្គភាពអាជីវកម្ម ឬនាយកដ្ឋានជាក់លាក់ ដោយផ្តោតលើតម្រូវការ និងបញ្ហាប្រឈមតែមួយគត់របស់ពួកគេ។ ពួកគេអាចធ្វើការលើមុខងារផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងស្ថាប័ន។

អ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស (HR Manager): អ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ជាធម្មតាមើលការខុសត្រូវលើមុខងារធនធានមនុស្សសម្រាប់អង្គភាពទាំងមូល ឬនាយកដ្ឋានជាក់លាក់ ដោយធានានូវការអនុវត្ត និងគោលការណ៍ធនធានមនុស្សស្របគ្នានៅទូទាំងអង្គភាព។

៤. ជំនាញ (𝗦𝗸𝗶𝗹𝗹𝘀)

ដៃគូអាជីវកម្មធនធានមនុស្ស (HRBP): HRBPs ត្រូវការការគិតជាយុទ្ធសាស្រ្តរឹងមាំ ការកសាងទំនាក់ទំនង និងជំនាញគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ។ ពួកគេក៏គួរតែមានការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅអំពីអាជីវកម្ម និងឧស្សាហកម្មផងដែរ។

អ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស (HR Manager): អ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស គួរតែមានជំនាញរៀបចំចាត់ចែង ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងជំនាញប្រាស្រ័យទាក់ទងដ៏ល្អ។ ពួកគេត្រូវតែយល់ច្បាស់ពីច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិធនធានមនុស្ស ហើយមានជំនាញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា។

សរុបមក HRBPs ផ្តោតលើការតម្រឹមយុទ្ធសាស្ត្រ និងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកដឹកនាំអាជីវកម្ម ខណៈពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រតិបត្តិការធនធានមនុស្សប្រចាំថ្ងៃ និងធានាឱ្យមុខងារធនធានមនុស្សដំណើរការយ៉ាងរលូន។ តួនាទីទាំងពីរនេះ មានសារៈសំខាន់ចំពោះភាពជោគជ័យទាំងមូលនៃនាយកដ្ឋានធនធានមនុស្សរបស់អង្គភាព។ ទំនួលខុសត្រូវជាក់លាក់ និងចំណងជើងការងារ អាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើទំហំ និងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អង្គភាព។


សៀវភៅ ការគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន (១២ មេរៀន ដើម្បីឈានទៅរកភាពជោគជ័យរបស់ស្ថាប័ន)

យើងសូមណែនាំសៀវភៅ ការវិភាគ និងរចនាការងារ

សម្រាប់ការជាវ ឬព័ត៌មានបន្ថែម៖ ០៩៦ ២៧០ ៦៥៦៥ (តេលេក្រាម)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *