គុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិនៃការវិភាគការងារ

ទោះបីជាការវិភាគការងារដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងសកម្មភាពដែលទាក់ទងនឹងមនុស្សផ្សេងៗទៀតក៏ដោយ ប៉ុន្តែរាល់ដំណើរការដែលមានអន្តរាគមន៍របស់មនុស្សក៏ទទួលរងនូវដែនកំណត់មួយចំនួនផងដែរ។ ដំណើរការនៃការវិភាគការងារ ក៏មានឧបសគ្គផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរ។ ដូច្នេះ តោះយើងពិភាក្សាអំពីគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិនៃដំណើរការវិភាគការងារដោយពិស្ដារ។

គុណសម្បត្តិនៃការវិភាគការងារ

Job Analysis Advantages

ផ្តល់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការងារដំបូង (Provides First Hand Job-Related Information)៖ ដំណើរការវិភាគការងារ ផ្ដល់នូវទិន្នន័យដែលទាក់ទងនឹងការងារដ៏មានតម្លៃ ដែលជួយអ្នកគ្រប់គ្រង និងអ្នកវិភាគការងារអំពីភារកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវនៃការងារជាក់លាក់មួយ ហានិភ័យ និងគ្រោះថ្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវា ជំនាញ និងសមត្ថភាពដែលត្រូវការក្នុងការអនុវត្តការងារ និងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត។

ជួយ​ក្នុង​ការ​បង្កើត​ការងារ​សម​ស្រប​នឹងនិយោជិត (Helps in Creating Right Job-Employee Fit)៖ នេះ​គឺ​ជា​សកម្មភាព​គ្រប់​គ្រង​ដ៏​សំខាន់​បំផុត​មួយ។ ការបំពេញមនុស្សត្រឹមត្រូវនៅក្នុងកន្លែងទំនេរការងារត្រឹមត្រូវ គឺជាការសាកល្បងជំនាញ ការយល់ដឹង និងសមត្ថភាពរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស។ ការវិភាគការងារ ជួយពួកគេឱ្យយល់ថាតើបុគ្គលិកប្រភេទណាដែលសមស្របដើម្បីផ្តល់ការងារជាក់លាក់មួយដោយជោគជ័យ។

ជួយក្នុងការបង្កើតការអនុវត្តការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព (Helps in Establishing Effective Hiring Practices)៖ តើអ្នកណាត្រូវបំពេញកន្លែងណា និងនៅពេលណា? តើអ្នកណាត្រូវកំណត់គោលដៅ និងរបៀបសម្រាប់ការបើកការងារជាក់លាក់មួយ? ដំណើរការវិភាគការងារ ផ្តល់ចម្លើយចំពោះសំណួរទាំងអស់នេះ និងជួយអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងការបង្កើត បើក និងរក្សាការអនុវត្តការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

ការណែនាំតាមរយៈការវាយតម្លៃការអនុវត្ត និងដំណើរការវាយតម្លៃ (Guides through Performance Evaluation and Appraisal Processes)៖ ការវិភាគការងារ ជួយអ្នកគ្រប់គ្រងវាយតម្លៃការអនុវត្តរបស់និយោជិតដោយប្រៀបធៀបស្តង់ដារ ឬលទ្ធផលដែលចង់បានជាមួយនឹងលទ្ធផលដែលបានបញ្ជូន ឬជាក់ស្តែង។ នៅលើមូលដ្ឋានទាំងនេះ ពួកគេវាយតម្លៃការសម្តែងរបស់ពួកគេ។ ដំណើរការនេះ ជួយក្នុងការសម្រេចចិត្តថាអ្នកណាគួរដំឡើងតំណែង និងនៅពេលណា។ វាក៏ណែនាំអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងការយល់ដឹងពីគម្លាតជំនាញ ដូច្នេះមនុស្សត្រឹមត្រូវអាចសមនៅកន្លែងជាក់លាក់នោះ ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលដែលចង់បាន។

ជួយក្នុងការវិភាគតម្រូវការបណ្តុះបណ្តាល និងអភិវឌ្ឍន៍ (Helps in Analyzing Training & Development Needs)៖ ដំណើរការនៃការវិភាគការងារ ផ្តល់ចម្លើយចំពោះសំណួរខាងក្រោម៖

  • អ្នកណាត្រូវបណ្តុះបណ្តាល
  • ពេលណាត្រូវបណ្តុះបណ្តាល
  • អ្វីដែលគួរជាខ្លឹមសារនៃការបណ្តុះបណ្តាល
  • អ្វីដែលគួរជាប្រភេទនៃការបណ្តុះបណ្តាល៖ អាកប្បកិរិយា ឬបច្ចេកទេស
  • អ្នកណាដែលនឹងដឹកនាំការបណ្តុះបណ្តាល

ជួយក្នុងការសម្រេចចិត្តចំពោះកញ្ចប់សំណងសម្រាប់ការងារជាក់លាក់មួយ (Helps in Deciding Compensation Package for a Specific Job)៖ ដំណើរការនៃការវិភាគការងារពិតប្រាកដ និងមិនលម្អៀង ជួយអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងការកំណត់កញ្ចប់សំណងសមរម្យ និងអត្ថប្រយោជន៍ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការងារជាក់លាក់ណាមួយ។ នេះត្រូវបានធ្វើនៅលើមូលដ្ឋាននៃការទទួលខុសត្រូវ និងគ្រោះថ្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារ។

គុណវិបត្តិនៃការវិភាគការងារ

Job Analysis Disadvantages

ការប្រើប្រាស់ពេលវេលា (Time Consuming)៖ គុណវិបត្តិដ៏ធំបំផុតនៃដំណើរការវិភាគការងារ គឺវាចំណាយពេលច្រើន។ វាជាដែនកំណត់ដ៏សំខាន់ ជាពិសេសនៅពេលដែលការងារផ្លាស់ប្តូរញឹកញាប់។

ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពលម្អៀងផ្ទាល់ខ្លួន (Involves Personal Biasness)៖ ប្រសិនបើអ្នកសង្កេតការណ៍ ឬអ្នកវិភាគការងារ គឺជាបុគ្គលិកនៃអង្គភាពតែមួយ ដំណើរការនេះអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលចិត្ត និងមិនចូលចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់។ នេះគឺជាឧបសគ្គចម្បងក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យពិតប្រាកដ និងត្រឹមត្រូវ។

ប្រភពនៃទិន្នន័យ គឺតូចខ្លាំងណាស់ (Source of Data is Extremely Small)៖ ដោយសារតែទំហំគំរូតូច ប្រភពនៃការប្រមូលទិន្នន័យ គឺតូចខ្លាំងណាស់។ ដូច្នេះ ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានពីបុគ្គលមួយចំនួនតូច ចាំបាច់ត្រូវធ្វើស្តង់ដារ។

ពាក់ព័ន្ធនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មនុស្សច្រើន (Involves Lots of Human Efforts)៖ ដំណើរការនេះ ពាក់ព័ន្ធនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មនុស្សជាច្រើន។ ដោយសារការងារនីមួយៗផ្ទុកព័ត៌មានផ្សេងៗគ្នា ហើយមិនមានលំនាំកំណត់ នោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននឹងត្រូវប្រមូលសម្រាប់ការងារផ្សេងៗគ្នា។ ដំណើរការចាំបាច់ត្រូវធ្វើឡើងដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ការប្រមូល និងកត់ត្រាទិន្នន័យទាក់ទងនឹងការងារ។

អ្នកវិភាគការងារ មិនអាចមានជំនាញសមស្រប (Job Analyst May Not Possess Appropriate Skills)៖ ប្រសិនបើអ្នកវិភាគការងារមិនបានដឹងពីគោលបំណងនៃដំណើរការវិភាគការងារ ឬមិនមានជំនាញសមស្របក្នុងដំណើរការនោះ វាគឺជាការខ្ជះខ្ជាយធនធានរបស់ក្រុមហ៊ុន។ គាត់ត្រូវតែទទួលការបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យពិតប្រាកដ។

សមត្ថភាពផ្លូវចិត្ត មិនអាចអង្កេតឃើញដោយផ្ទាល់ (Mental Abilities Can not be Directly Observed)៖ ចុងក្រោយ សមត្ថភាពផ្លូវចិត្តដូចជា បញ្ញា ចរិតលក្ខណៈអារម្មណ៍ ចំណេះដឹង ភាពប៉ិនប្រសប់ ចិត្តសាស្ត្រ និងការស៊ូទ្រាំ គឺជាវត្ថុអរូបីដែលមិនអាចអង្កេត ឬវាស់វែងដោយផ្ទាល់បាន។ មនុស្សធ្វើសកម្មភាពខុសគ្នាក្នុងស្ថានភាពផ្សេងៗគ្នា។ ដូច្នេះ ស្តង់ដារទូទៅ មិនអាចកំណត់សម្រាប់សមត្ថភាពផ្លូវចិត្តបានទេ។

សម្រួលពី៖ Management Study Guide


អត្ថបទទាក់ទង

បញ្ហាផ្សេងៗជាមួយនឹងការវិភាគការងារ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *