ការអប់រំពីចម្ងាយ៖ ព័ត៌មានជំនួយ សម្រាប់ការបង្រៀនពី​ផ្ទះ

ដើម្បីជាជំនួយសម្រាប់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ឬអ្នកបណ្តុះបណ្តាល ខាងក្រោមនេះ គឺជាការអប់រំពីចម្ងាយ រួមជាមួយព័ត៌មានជំនួយ សម្រាប់ការបង្រៀនពី​ផ្ទះ អមដោយក្រាហ្វិកព័ត៍មានផងដែរ៖

១. រៀបចំទុកជាមុន

 • ប្រសិនបើអ្នករំពឹងថានឹងបង្រៀនពីចម្ងាយនាពេលអនាគត សូមក្រឡេកមើលកម្មវិធីសិក្សាជាមុនហើយរៀបចំមេរៀនសម្រាប់សប្តាហ៍ខាងមុខ។
 • ជ្រើសយកមាតិកាដែលអាចចូលដំណើរការបានយ៉ាងងាយស្រួលតាមអ៊ិនធឺណេតក្នុងឧបករណ៍ផ្ទុកផ្សេងៗគ្នា។

២. កំណត់ពេលសិស្ស /ពិនិត្យពេលវេលា

 • កំណត់ពេលវេលាដែលអ្នក និងសិស្សរបស់អ្នកអាចជួបគ្នាមូលដ្ឋាន ហើយឱ្យពួកគេរៀបចំសំណួរដែលពួកគេមានអំឡុងពេលធ្វើលំហាត់។
 • ប្រើឧបករណ៍សន្និសីទវីដេអូដែលអាចឱ្យមនុស្សច្រើនចុចចូលបាន។

៣. បង្កើតតំបន់ការងារ

 • រៀបចំទីកន្លែងដែលមានផាសុកភាព ភ្លឺល្អ និងរចនាសម្រាប់ការងារ។
 • សូមចៀសវាងធ្វើការពីសាឡុង ឬគ្រែគេង!

៤. បង្កើតសំណួរលើអ៊ីនធឺណិត

 • ពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាពនៃការរៀនសូត្ររបស់សិស្សអ្នកតាមរយៈវិធីសាស្ត្រតាមអ៊ិនធឺណេត។
 • ប្រើឧបករណ៍ដូចជាហ្គូហ្គល Forms ទៅបង្កើតសំណួរតាមអ៊ិនធរណេតដែលសិស្សនិស្សិតអាចបំពេញជាមួយឧបករណ៍របស់ពួកគេ ដូចជា កំព្យូទ័រ ទូរស័ព្ួ អាយផេត…។

៥. ទំនាក់ទំនង

 • កំណត់ការរំពឹងទុករបស់អ្នកឱ្យបានច្បាស់នៅក្នុងបណ្តាញទំនាក់ទំនងដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។
 • ត្រូវប្រាកដថាសិស្សដឹងច្បាស់ពីកន្លែងដែលត្រូវទទួលបានការងារ (Assignments) របស់ពួកគេ បញ្ជូន (Submit) ការងាររបស់ពួកគេមកកាន់អ្នក ឬសួរសំណួរ។

៦. ត្រូវចេះបត់បែន

 • ចេះយល់អារម្មណ៍ពីស្ថានភាពផ្ទះរបស់សិស្ស ព្រោះអ្នកខ្លះមិនអាចមានការត្រួតពិនិត្យពីមនុស្សពេញវ័យ អ្នកជំនាញ ឬអ៊ីនធឺណេតដែលអាចទុកចិត្តបាន។
 • ប្រសិនបើសិស្សត្រូវការការគាំទ្រពិសេស សូមបើកឱ្យពួកគេនូវតម្រូវការពិសេសរបស់ពួកគេ។
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *