ការវិភាគការងារ និងយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស

ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស (HRM) គឺជាមុខងារដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ស្ថាប័នមួយ ដោយសារវាដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញបំផុត ពោលគឺបញ្ហាមនុស្ស ជាពិសេសនៅពេលដែលអង្គភាពកំពុងប្រតិបត្តិការក្នុងបរិយាកាសប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ និងមានភាពមិនច្បាស់លាស់។ យុទ្ធសាស្ត្រ HRM ផ្តោតលើការបង្កើត និងអនុវត្តគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រ ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលដែលចង់បាន។ ដូច្នេះ ការវិភាគការងារ និងយុទ្ធសាស្រ្ត HRM គឺទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមក។ ជាការពិត យើងអាចនិយាយបានថា ការបង្កើតសមតុល្យមនុស្ស-ការងារ-បរិស្ថាន គឺជាមុខងារជាមូលដ្ឋាននៃការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សជាយុទ្ធសាស្ត្រ (Strategic Human Resource Management  – SHRM)។

សមភាពបុគ្គល-ការងារ-បរិស្ថាន (Person-Job-Environment Fit)

ការវិភាគការងារ បង្ហាញពីអ្នកដែលអាចសមនឹងកន្លែងជាក់លាក់មួយ និងមូលហេតុ។ ដំណើរការ លើកកម្ពស់ការតម្រឹមនៃដំណើរការ និងមុខងារធនធានមនុស្សផ្សេងៗទៀត។ លើសពីនេះ វាគាំទ្រយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អង្គភាពដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិទេពកោសល្យ និងការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារ។ ដំណើរការនៃការវិភាគការងារ ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងការងារ ហើយប្រមូលផ្តុំវារួមគ្នា ដើម្បីរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រសាជីវកម្ម ដែលជួយអ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សក្នុងការកំណត់អ្នកណាដែលត្រូវកំណត់គោលដៅ និងរបៀបបំពេញកន្លែងទំនេរការងារជាក់លាក់មួយ។

វាក៏បង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងផ្នែកបញ្ឈរធនធានមនុស្សផ្សេងទៀត រួមទាំងការជ្រើសរើស និងការរើសយក ការវិភាគតម្រូវការបណ្តុះបណ្តាល ការវាយតម្លៃ និងការប៉ាន់ស្មានការអនុវត្ត ការចូល និងចេញនៃទេពកោសល្យ និងអ្វីៗជាច្រើនទៀត។ ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សជាយុទ្ធសាស្ត្រ (SHRM) ព្យាយាមភ្ជាប់មុខងារធនធានមនុស្សទាំងអស់នេះជាមួយនឹងគោលដៅរបស់អង្គភាព គុណភាពការងារ វប្បធម៌របស់អង្គភាព ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ និងប្រាក់ចំណេញ និងការទាញយកធនធានសម្រាប់តម្រូវការរបស់អង្គការនាពេលអនាគត។

SHRM មានការព្រួយបារម្ភជាមូលដ្ឋានជាមួយនឹងភាពខ្លាំង ភាពខ្សោយ ឱកាស និងការគំរាមកំហែងរបស់អង្គភាពមួយ។ ការកំណត់អត្តសញ្ញាណសមត្ថភាព និងគុណវិបត្តិរបស់ស្ថាប័ន គឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ភាពជោគជ័យរបស់វា។ វាផ្តល់នូវចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ដល់អ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងការស្វែងរកប្រភព ជ្រើសរើស និងរក្សាមនុស្ស អភិវឌ្ឍជំនាញ និងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេ ដោះស្រាយបញ្ហា និងកង្វល់របស់ពួកគេ លើកទឹកចិត្តមនុស្សឱ្យផលិតលទ្ធផលដែលចង់បាន និងធានាឱ្យមានផែនការអនាគត។

អន្តរទំនាក់ទំនងរវាងការវិភាគការងារ និង SHRM (Inter-relationship between Job Analysis and SHRM)

ការវិភាគការងារ ដែលជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ផ្តល់នូវការវិភាគលម្អិតនៃភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវ ហានិភ័យ និងគ្រោះថ្នាក់ មុខងារ និងភារកិច្ច ឧបករណ៍ និងគ្រឿងបរិក្ខារដែលត្រូវប្រើប្រាស់ និងលទ្ធផលរំពឹងទុក។ គោលបំណងសំខាន់នៃការប្រតិបត្តិដំណើរការ គឺដើម្បីស្វែងយល់ថាតើអ្នកណាគួរសមនៅកន្លែងជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីបំពេញការងារ។ ចំណែកឯគោលបំណងជាមូលដ្ឋាននៃការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សជាយុទ្ធសាស្ត្រ គឺដើម្បីកំណត់ពីរបៀបទាញយកធនធានមនុស្សដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់អង្គភាព។

ការវិភាគការងារ ប្រឈមក្នុងការកំណត់ការវិភាគតម្រូវការបណ្តុះបណ្តាលរបស់និយោជិតដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលដែលចង់បាន ចំណែកឯ SHRM សម្រេចចិត្តលើខ្លឹមសារបណ្តុះបណ្តាល ពេលណា និងរបៀបបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកក្នុងការបង្កើនទិន្នផល ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញអាជីវកម្មខ្ពស់។ ដើម្បីរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយជោគជ័យ ដំណើរការនៃការវិភាគការងារ​ បម្រើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ។ ប្រសិនបើព័ត៌មានដែលប្រមូលបានក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការគឺពិតប្រាកដ អ្នកគ្រប់គ្រងអាចបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្ត និងគោលនយោបាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមុន ហើយអាចបន្តបុរេសកម្មភាព ដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងស្ថានភាពដែលមិនបានមើលឃើញទុកជាមុន។

គោលបំណងសំខាន់នៃដំណើរការការវិភាគការងារ គឺដើម្បីកំណត់នូវអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់អាកប្បកិរិយារបស់មនុស្សនៅក្នុងអង្គភាពមួយ។ គំនិតនេះ គឺដើម្បីរកឱ្យឃើញថាតើពួកគេមានជំនាញគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញការងារដែលបានចាត់តាំងដោយជោគជ័យ ឬពួកគេត្រូវដាក់នៅកន្លែងផ្សេង។ ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សជាយុទ្ធសាស្ត្រ គឺសំដៅលើការបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្ត និងគោលនយោបាយ ដើម្បីដាក់មនុស្សត្រឹមត្រូវនៅកន្លែងត្រឹមត្រូវ និងពេលវេលាត្រឹមត្រូវ ដើម្បីទទួលបានអតិបរមាពីបុគ្គលិក។ ម្យ៉ាងវិញទៀត វាមានការព្រួយបារម្ភអំពីការប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្សប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

សម្រួលពី៖ Management Study Guide


អត្ថបទទាក់ទង

តួនាទីនៃការវិភាគការងារក្នុងការបង្កើតការអនុវត្តការជួលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *