ការវិភាគការងារ និងការគ្រប់គ្រងគុណភាពសរុប (TQM)

ការគ្រប់គ្រងគុណភាពសរុប (Total Quality Management – TQM) គឺជាវិធីសាស្រ្តគ្រប់គ្រងដែលផ្តោតលើការងារជាក្រុម សុចរិតភាព ការកែលម្អ និងការងារវាយតម្លៃជាបន្តបន្ទាប់ និងតម្លៃរបស់ពួកវា។ ម៉្យាងវិញទៀត ការវិភាគការងារ ទាក់ទងនឹងការស៊ើបអង្កេតការងារនីមួយៗដាច់ដោយឡែក និងប្រមូលព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការងារ។ ជាធម្មតា ដំណើរការត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងស្ថាប័នមួយក្នុងពេលមួយ ជាពិសេសនៅពេលដែលនាយកដ្ឋានធនធានមនុស្សត្រូវផ្តល់ប្រភពបេក្ខជនសម្រាប់ការងារជាក់លាក់ណាមួយ។ TQM គឺជាវិធីសាស្រ្តថ្មីមួយ ហើយស្ទើរតែមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងវិធីសាស្រ្ត និងដំណើរការគ្រប់គ្រងបែបប្រពៃណី។ ការវិភាគការងារ គឺមិនមានករណីលើកលែងនោះទេ។

ចំណុចនៃភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងការវិភាគការងារ និង TQM

គោលគំនិតនៃការគ្រប់គ្រងគុណភាពសរុប សង្កត់ធ្ងន់លើការកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់នៃដំណើរការគ្រប់គ្រង ក៏ដូចជាបុគ្គលិក។ ជាឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើនិយោជិតចូលរួមជាមួយអង្គភាពក្នុងកម្រិតជាក់លាក់មួយ យោងទៅតាម TQM គាត់មិនគួរបង្ខាំងខ្លួនឯងចំពោះការងារមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះទេ។ ជំនួសមកវិញ ពួកគេគួរតែពិចារណាជម្រើសផ្សេងៗទៀត ហើយព្យាយាមស្វែងយល់បន្ថែម ដើម្បីរុករកពីផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៃប្រតិបត្តិការ។ ចំណែកឯដំណើរការវិភាគការងារ ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីកំណត់នូវអ្វីដែលនិយោជិតត្រូវធ្វើ និងរបៀបដែលភារកិច្ច និងសកម្មភាពជាក់លាក់ចាំបាច់ត្រូវអនុវត្ត។

វិធីសាស្រ្តគ្រប់គ្រងគុណភាពសរុប ផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់និយោជិត ហើយរំពឹងថាពួកគេនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅពេលកំពុងបំពេញការងារ ដើម្បីសម្រេចបាននូវកម្រិតខ្ពស់នៃគុណភាព។ វាក៏ផ្តោតលើការកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់របស់ពួកគេផ្ទាល់ ក៏ដូចជាវិជ្ជាជីវៈផងដែរ។ ខណៈពេលដែលការវិភាគការងារកំណត់ភារកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវជាក់លាក់របស់និយោជិត ហើយពួកគេម្នាក់ៗត្រូវធ្វើតែអ្វីដែលត្រូវប្រគល់ឱ្យពួកគេ។ គំនិតនេះ គឺផ្ទុយពីវិធីសាស្រ្ត TQM ។

បទពិពណ៌នាការងារ និងការបញ្ជាក់ការងារ និយាយអំពីចំណងជើងការងាររបស់និយោជិត សេចក្តីសង្ខេបការងារ ភារកិច្ចការងារ ទំនួលខុសត្រូវការងារ លក្ខណៈសម្បត្តិអប់រំ និងលក្ខខណ្ឌការងារ។ ខណៈពេលដែលវាមិនពិភាក្សាអំពីការរក្សាគុណភាពក្នុងប្រតិបត្តិការ ការកាត់បន្ថយការខ្ជះខ្ជាយ និងសំណល់អេតចាយឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងគុណភាពនៃសេវាកម្មដែលបានផ្តល់។ វាគ្រាន់តែផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតខ្លីៗអំពីអ្វីដែលបុគ្គលិកត្រូវធ្វើ និងរបៀបធ្វើដូចម្ដេច។ ទោះបីជាវាទាក់ទងនឹងការវាយតម្លៃការងារ ប៉ុន្តែមិនមានអ្វីដែលត្រូវធ្វើជាមួយការកែលម្អគុណភាពក្នុងប្រតិបត្តិការនោះទេ។

TQM មិន​កំណត់​បុគ្គលិក​តែ​ក្នុង​ការងារ​ជាក់លាក់​មួយ​ទេ។ គោលគំនិតនេះ បន្សល់ទុកវិសាលភាពសម្រាប់ភារកិច្ចបន្ថែម រួមជាមួយនឹងភារកិច្ចការងារជាមូលដ្ឋាន។ ចំណែក​ឯ​ករណីការ​វិភាគ​ការងារ វា​មិន​ពិត​ទេ។ វាគ្រាន់តែវាស់តម្លៃនៃការងារ និងកំណត់ភារកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារនោះ។ និយោជិតមិនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យរុករកផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៃប្រតិបត្តិការទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ ពួកគេ​ត្រូវ​បំពេញ​ការងារ​ដែល​បាន​ចាត់តាំង​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។

ភាពពាក់ព័ន្ធនៃការវិភាគការងារ

ការវិភាគការងារ មិនស្របនឹង TQM នោះទេ។ ពួកវា​មិន​ចូល​ដៃ​គ្នា​ទេ ព្រោះ​ពួកវា​ផ្តោត​លើ​ទ្រឹស្ដី​ខុស​គ្នា​ទាំង​ស្រុង ហើយ​ដំណើរការ​លើ​គំរូ​ផ្សេងៗ។ ប៉ុន្តែវាមិនមានន័យថា ការវិភាគការងារបានបាត់បង់ភាពពាក់ព័ន្ធរបស់វានៅក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននោះទេ។ វាមានសារៈសំខាន់ផ្ទាល់របស់វា ហើយនៅតែត្រូវបានទាមទារឱ្យមានការអនុវត្ត ដោយសារវាផ្តល់ព័ត៌មានមូលដ្ឋានទាក់ទងនឹងការងារជាក់លាក់ និងជួយអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងដំណើរការធ្វើការសម្រេចចិត្ត។

វាជួយក្នុងដំណើរការគ្រប់គ្រងផ្សេងៗ រួមទាំងការជ្រើសរើស និងការរើសយក ការវាយតម្លៃការងារ ការប៉ាន់ស្មាន និងវាយតម្លៃការអនុវត្ត និងការវិភាគតម្រូវបណ្តុះបណ្តាល និងអភិវឌ្ឍន៍។ វាក៏ធ្វើនិយ័តកម្មការចូលមកនៃទេពកោសល្យនៅក្នុងអង្គភាព និងជួយក្នុងការស្វែងរក និងទាក់ទាញក្រុមអ្នកមានទេពកោសល្យ ដើម្បីធ្វើការជាមួយអង្គភាព។


អត្ថបទាក់ទង

ការវិភាគការងារ និងយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *