ការវិភាគការងារ – ការយល់ដឹងជាមូលដ្ឋាន

ការវិភាគការងារ គឺជាការរុករកជាប្រព័ន្ធ សិក្សា និងកត់ត្រាទំនួលខុសត្រូវ ភារកិច្ច ជំនាញ គណនេយ្យភាព បរិយាកាសការងារ និងតម្រូវការសមត្ថភាពនៃការងារជាក់លាក់មួយ។ វាក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់សារៈសំខាន់ដែលទាក់ទងនៃភារកិច្ច ទំនួលខុសត្រូវ និងជំនាញផ្នែករូបវន្ត និងអារម្មណ៍សម្រាប់ការងារដែលបានផ្តល់ឱ្យ។ កត្តាទាំងអស់នេះ កំណត់នូវអ្វីដែលការងារទាមទារ និងអ្វីដែលនិយោជិតត្រូវតែមាន ដើម្បីបំពេញការងារប្រកបដោយផលិតភាព។

តើការវិភាគការងាររួមបញ្ចូលអ្វីខ្លះ?

ដំណើរ​ការ​នៃ​ការ​វិភាគ​ការងារ​ ទាក់​ទង​នឹង​ការ​ស៊ើប​អង្កេត​ស៊ី​ជម្រៅ​ដើម្បី​គ្រប់​គ្រង​លទ្ធផល ពោល​គឺ​ធ្វើ​ឱ្យ​ការងារ​សម្រេច​បាន​ជោគជ័យ។ ដំណើរការនេះ ជួយក្នុងការស្វែងរកនូវអ្វីដែលនាយកដ្ឋានជាក់លាក់មួយទាមទារ និងអ្វីដែលបុគ្គលិកអនាគតចាំបាច់ត្រូវផ្តល់ឲ្យ។

វាក៏ជួយក្នុងការកំណត់ជាក់លាក់អំពីការងារ រួមទាំងឈ្មោះការងារ ទីតាំងការងារ សេចក្តីសង្ខេបការងារ ភារកិច្ចពាក់ព័ន្ធ លក្ខខណ្ឌការងារ គ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមាន និងម៉ាស៊ីន ឧបករណ៍ គ្រឿងបរិក្ខារ និងសម្ភារៈដែលនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយបុគ្គលិកដែលមានស្រាប់ ឬសក្តានុពល។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដំណើរការនេះ មិនត្រូវបានកំណត់ចំពោះការកំណត់កត្តាទាំងនេះតែប៉ុណ្ណោះទេ។ វាក៏ពង្រីកដល់ការស្វែងរកលក្ខណៈសម្បត្តិចាំបាច់របស់មនុស្សដើម្បីបំពេញការងារ។ ទាំងនេះរួមមានការបង្កើតកម្រិតនៃការអប់រំ បទពិសោធន៍ ការវិនិច្ឆ័យ ការបណ្តុះបណ្តាល គំនិតផ្តួចផ្តើម ជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំ ជំនាញរូបវន្ត ជំនាញទំនាក់ទំនង ទំនួលខុសត្រូវ គណនេយ្យភាព លក្ខណៈអារម្មណ៍ និងតម្រូវការញ្ញាណមិនធម្មតា។ កត្តាទាំងនេះ ផ្លាស់ប្តូរទៅតាមប្រភេទ កម្រិតអតីតភាព ឧស្សាហកម្ម និងហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារជាក់លាក់មួយ។

សារៈសំខាន់នៃការវិភាគការងារ

ព័ត៌មានលម្អិតដែលប្រមូលបានដោយធ្វើការវិភាគការងារ ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងលទ្ធផលនៃការងារជាក់លាក់។ ការកំណត់ភាពជោគជ័យនៃការងារ គឺអាស្រ័យលើការវិភាគការងារដែលមិនលម្អៀង ត្រឹមត្រូវ និងហ្មត់ចត់។ វាក៏ជួយក្នុងការជ្រើសរើសមនុស្សត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការងារជាក់លាក់មួយផងដែរ។ គោលបំណងសំខាន់នៃដំណើរការទាំងមូលនេះ គឺដើម្បីបង្កើត និងបើកភាពសមឥតខ្ចោះរវាងការងារ និងបុគ្គលិក។

ការវិភាគការងារ ក៏ជួយអ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សក្នុងការសម្រេចចិត្តលើកញ្ចប់សំណង និងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម និងការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់មុខតំណែងការងារជាក់លាក់មួយ។ វារួមចំណែកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការវាយតម្លៃតម្រូវការបណ្តុះបណ្តាល និងការអនុវត្តការងាររបស់បុគ្គលិកដែលមានស្រាប់។ ដំណើរការ បង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការរៀបចំ និងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រ និងគោលនយោបាយ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅ និងគោលបំណងរបស់អង្គភាព។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការវិភាគលើការងារជាក់លាក់ណាមួយ មិនធានាថាអ្នកគ្រប់គ្រង ឬស្ថាប័ននឹងទទួលបានលទ្ធផលដែលចង់បាននោះទេ។ តាមពិត ការប្រមូល និងកត់ត្រាព័ត៌មានសម្រាប់ការងារជាក់លាក់មួយ ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពស្មុគស្មាញជាច្រើន។

ប្រសិនបើព័ត៌មានការងារមិនត្រឹមត្រូវ និងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យពីពេលមួយទៅពេលមួយ និយោជិតនឹងមិនអាចបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនបានល្អឡើយ។ លុះត្រាតែគាត់មិនដឹងពីអ្វីដែលគាត់គួរធ្វើ ឬអ្វីដែលត្រូវបានរំពឹងទុកចំពោះគាត់នោះ ឱកាសគឺថាពេលវេលា និងថាមពលដែលបានចំណាយលើការវិភាគការងារជាក់លាក់មួយ គឺជាការខ្ជះខ្ជាយធនធានមនុស្ស។ ដូច្នេះ ការមើលថែទាំ​ត្រឹមត្រូវ ​គួរ​តែត្រូវ​បាន​ធ្វើ​នៅ​ពេល​ធ្វើ​ការ​វិភាគ​ការងារ។

ការស៊ើបអង្កេត ឬសិក្សាឱ្យបានហ្មត់ចត់ និងមិនលម្អៀងអំពីការងារជាក់លាក់ណាមួយ គឺល្អសម្រាប់ទាំងអ្នកគ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិក។ អ្នកគ្រប់គ្រងដឹងថាតើត្រូវជួលអ្នកណា ហើយហេតុអ្វី។ ពួកគេអាចបំពេញកន្លែងជាមួយមនុស្សត្រឹមត្រូវ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត បុគ្គលិកដែលមានស្រាប់ ឬសក្តានុពល ទទួលបានការដឹងឮពីអ្វី និងរបៀបដែលគាត់ត្រូវបានគេសន្មតថាបំពេញការងារ និងអ្វីដែលជាលទ្ធផលដែលចង់បាន។ ការវិភាគការងារ បង្កើតភាពសមស្របរវាងការងារ និងបុគ្គលិក។


អត្ថបទទាក់ទង

យុទ្ឋសាស្រ្តចំនួន ៤ ក្នុងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកដែលមានទេព្យកោសល្យ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *