ការរចនាការងារ – អត្ថន័យ ជំហាន និងអត្ថប្រយោជន៍របស់វា

ការរចនាការងារ ធ្វើតាមការវិភាគការងារ ពោលគឺវាជាជំហានបន្ទាប់បន្ទាប់ពីការវិភាគការងារ។ វាមានគោលបំណងគូសបញ្ជាក់ និងរៀបចំកិច្ចការ ភារកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវទៅក្នុងអង្គភាពការងារតែមួយ ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងជាក់លាក់។ វាក៏បង្ហាញពីវិធីសាស្រ្ត និងទំនាក់ទំនងដែលចាំបាច់សម្រាប់ភាពជោគជ័យនៃការងារជាក់លាក់មួយ។ នៅក្នុងពាក្យសាមញ្ញ វាសំដៅទៅលើអ្វី តម្លៃប៉ុន្មាន ចំនួនប៉ុន្មាន និងលំដាប់នៃកិច្ចការសម្រាប់ការងារមួយ។

ការរចនាការងារ ជាសំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរួមបញ្ចូលទំនួលខុសត្រូវការងារ ឬខ្លឹមសារ និងគុណវុឌ្ឍិមួយចំនួនដែលតម្រូវឱ្យអនុវត្តដូចគ្នា។ វារៀបរាប់ពីទំនួលខុសត្រូវការងារយ៉ាងច្បាស់លាស់ ហើយថែមទាំងជួយក្នុងការទាក់ទាញបេក្ខជនដែលត្រឹមត្រូវទៅកាន់ការងារត្រឹមត្រូវ។ លើសពីនេះ វាក៏ធ្វើឱ្យការងារមើលទៅគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ និងពិសេសផងដែរ។

មានជំហានជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរចនាការងារដែលធ្វើតាមលំដាប់បែបឡូជីក ដែលត្រូវបានរៀបរាប់ពីមុនមក។ លំដាប់មានដូចខាងក្រោម៖

 • តើ​កិច្ចការ​អ្វី​ខ្លះ​ដែល​តម្រូវ​ឱ្យ​ធ្វើ ឬ​កិច្ចការ​អ្វី​ខ្លះ​ជា​ផ្នែក​នៃ​ការងារ?
 • តើភារកិច្ចត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងដូចម្តេច?
 • តើ​កិច្ចការ​ប៉ុន្មាន​ដែល​តម្រូវ​ឱ្យ​ធ្វើ?
 • តើអ្វីជាលំដាប់នៃការអនុវត្តកិច្ចការទាំងនេះ?

សំណួរទាំងអស់នេះ គឺមានគោលបំណងឈានទៅដល់និយមន័យច្បាស់លាស់នៃការងារជាក់លាក់មួយ ហើយដោយហេតុនេះធ្វើឱ្យវាមិនសូវប្រថុយប្រថានសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការដូចគ្នា។ ការងារដែលបានកំណត់យ៉ាងល្អ លើកទឹកចិត្តដល់អារម្មណ៍នៃសមិទ្ធផលក្នុងចំណោមបុគ្គលិក និងអារម្មណ៍នៃការគោរពខ្លួនឯងខ្ពស់។

ដំណើរការទាំងមូលនៃការរចនាការងារ គឺសំដៅដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងការរៀបចំរបស់ស្ថាប័ន ដែលទាក់ទងនឹងបទពិពណ៌នាការងារ និងទំនាក់ទំនងដែលពាក់ព័ន្ធ។ ពិសេសជាងនេះទៅទៀត ផ្នែកខាងក្រោមត្រូវបានកែសម្រួលយ៉ាងល្អប្រសើរ៖

 • ពិនិត្យការងារលើសទម្ងន់
 • ពិនិត្យលើការងារដែលកំពុងផ្ទុក
 • ការធានាថាកិច្ចការមិនកើតឡើងដដែលៗនៅក្នុងធម្មជាតិ
 • ធានាថានិយោជិតមិននៅដាច់ពីគេឡើយ
 • កំណត់ម៉ោងធ្វើការឱ្យបានច្បាស់លាស់
 • កំណត់ដំណើរការការងារឱ្យបានច្បាស់លាស់។

កត្តា​ដែល​បាន​លើក​ឡើង​ខាង​លើ​នេះ​ គឺ​ជា​កត្តា​ដែល​មិន​បាន​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​នឹង​នាំ​ឲ្យ​មាន​ភាព​តានតឹង​ក្នុង​ខ្លួន​បុគ្គលិក។

អត្ថប្រយោជន៍នៃការរចនាការងារ

ខាងក្រោមនេះ គឺជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការរចនាការងារដ៏ល្អ៖

 • ធាតុចូលនិយោជិត៖ ការរចនាការងារល្អ អាចផ្តល់មតិយោបល់ការងារបានល្អ។ និយោជិត មានជម្រើសក្នុងការផ្លាស់ប្តូរភារកិច្ចទៅតាមតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួន និងសង្គម ទម្លាប់ និងកាលៈទេសៈនៅកន្លែងធ្វើការ។
 • ការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក៖ ការបណ្តុះបណ្តាល គឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការរចនាការងារ។ ផ្ទុយទៅនឹងទស្សនវិជ្ជានៃ “ទុកឱ្យពួកគេនៅម្នាក់ឯង” ការរចនាការងារ ផ្តោតសំខាន់លើការបណ្តុះបណ្តាលមនុស្សដើម្បីឱ្យដឹងច្បាស់អំពីអ្វីដែលពួកគេទាមទារ និងរបៀបដែលត្រូវធ្វើវាឲ្យសម្រេចបាន។
 • កាលវិភាគការងារ/សម្រាក៖ ការរចនាការងារ ផ្តល់នូវការងារល្អ និងកាលវិភាគសម្រាកដោយកំណត់យ៉ាងច្បាស់នូវចំនួនម៉ោងដែលបុគ្គលម្នាក់ត្រូវចំណាយក្នុងការងាររបស់គាត់។
 • ការកែតម្រូវ៖ ការរចនាការងារល្អ អនុញ្ញាតឱ្យមានការកែតម្រូវសម្រាប់ការងារដែលទាមទារផ្នែករាងកាយដោយកាត់បន្ថយថាមពលដែលបានចំណាយក្នុងការងារ និងដោយការតម្រឹមតម្រូវការកម្លាំងពលកម្មដូចគ្នា។

ការរចនាការងារ គឺជាដំណើរការបន្ត និងវិវត្តន៍ឥតឈប់ឈរ ដែលមានគោលបំណងជួយបុគ្គលិកធ្វើការកែតម្រូវជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរនៅកន្លែងធ្វើការ។ គោលដៅចុងក្រោយ គឺកាត់បន្ថយការមិនពេញចិត្ត បង្កើនការលើកទឹកចិត្ត និងការចូលរួមរបស់បុគ្គលិកនៅកន្លែងធ្វើការ។

សម្រួលពី៖ Management Study Guide


អត្ថបទទាក់ទង

គោលបំណងទូទៅ និងជាក់លាក់នៃបទពិពណ៌នាការងារ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *