ការរចនាការងារឡើងវិញ – អត្ថន័យ ដំណើរការ និងគុណសម្បត្តិរបស់វា

ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ រួមទាំងភារកិច្ច ភារកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវនៃការងារជាក់លាក់មួយ ដើម្បីធ្វើឱ្យវាកាន់តែមានការលើកទឹកចិត្ត និងលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិក ឬកម្មករ ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា ការរៀបចំការងារឡើងវិញ។ ដំណើរការនេះ រួមបញ្ចូលទាំងការពិនិត្យឡើងវិញ ការវិភាគ ការផ្លាស់ប្តូរ កំណែទម្រង់ និងការរុះរើមាតិកា និងវិមាត្រដែលទាក់ទងនឹងការងារ ដើម្បីបង្កើនភាពខុសគ្នានៃការងារ និងមុខងារដើម្បីលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក និងធ្វើឱ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ថាជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏សំខាន់របស់អង្គភាព។ គោលបំណងសំខាន់នៃការរៀបចំការងារឡើងវិញ គឺដាក់មនុស្សត្រឹមត្រូវនៅកន្លែងការងារត្រឹមត្រូវ និងទទួលបានលទ្ធផលអតិបរមា ខណៈពេលដែលបង្កើនកម្រិតនៃការពេញចិត្តរបស់ពួកគេ។

Job Redesign Process

ដំណើរការរៀបចំការងារឡើងវិញ (Job Redesign Process)

  • ពិនិត្យឡើងវិញនូវខ្លឹមសារការងារ (Revising the Job Content)៖ ដំណើរការរៀបចំការងារឡើងវិញ ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូល និងពិនិត្យឡើងវិញនូវព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការងារដើម្បីកំណត់ភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងបុគ្គល និងការងារ។
  • ការវិភាគព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការងារ (Analyzing Job-related Information)៖ នៅពេលដែលអ្នកវិភាគការងារបានឆ្លងកាត់ការប្រមូល និងពិនិត្យឡើងវិញនូវខ្លឹមសារការងារ ការវិភាគភាពមិនស្របគ្នា គឺជាជំហានបន្ទាប់។ វាត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីកំណត់ឧបសគ្គក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការ និងភារកិច្ចដែលទាក់ទងនឹងការងារ ហើយស៊ើបអង្កេតថាហេតុអ្វីបានជាបុគ្គលិកមិនអាចផ្តល់នូវលទ្ធផលរំពឹងទុក។
  • ការកែប្រែធាតុការងារ (Altering the Job Elements)៖ ជំហានបន្ទាប់ គឺការកែប្រែធាតុការងារ។ វា​អាច​រួម​បញ្ចូល​ទាំង​ការ​កាត់​បន្ថយ​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​បន្ថែម ឬ​ការ​បន្ថែម​មុខងារ​បន្ថែម​ទៀត និង​កម្រិត​គណនេយ្យ​ភាព​ខ្ពស់​ជាងមុន។ គោលបំណងជាមូលដ្ឋាននៃការផ្លាស់ប្តូរខ្លឹមសារការងារ គឺដើម្បីរចនាការងារក្នុងលក្ខណៈដែលលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកឱ្យខិតខំធ្វើការ និងបំពេញការងារកាន់តែប្រសើរឡើង។
  • កំណែទម្រង់នៃបទពិពណ៌នាការងារ និងការបញ្ជាក់ការងារ (Reformation of Job Description and Specification)៖ បន្ទាប់ពីផ្លាស់ប្តូរធាតុការងារ អ្នកវិភាគការងារ ត្រូវកែទម្រង់បទពិពណ៌នាការងារ និងការបញ្ជាក់ការងារ ដើម្បីប្រាកដថាកម្មករដែលដាក់នៅកន្លែងជាក់លាក់មួយអាចផ្តល់នូវអ្វីដែលរំពឹងទុកពីគាត់។
  • ការរុះរើភារកិច្ច និងកាតព្វកិច្ចដែលទាក់ទងនឹងការងារ (Reshuffling the Job-related Tasks and Duties)៖ បន្ទាប់ គឺការផ្ទេរភារកិច្ច និងមុខងារថ្មី ឬត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរជូននិយោជិត។ វាអាចត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការបង្វិល ពង្រឹង ពង្រីក និងវិស្វកម្មការងារ។ គំនិតនេះ គឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នកសម្ដែងការងារ ខណៈពេលដែលបង្កើនកម្រិតនៃការពេញចិត្តរបស់ពួកគេ។

គុណសម្បត្តិនៃការរៀបចំការងារឡើងវិញ (Advantages of Job Redesigning)

Advantages of Job Redesigning

  • លើកកំពស់គុណភាពនៃជីវិតការងារ (Enhances the Quality of Work-Life)៖ ការរចនាការងារឡើងវិញ ជំរុញទឹកចិត្តបុគ្គលិក និងលើកកំពស់គុណភាពនៃជីវិតការងាររបស់ពួកគេ។ វាបង្កើនផលិតភាពការងាររបស់ពួកគេ និងលើកទឹកចិត្តពួកគេឱ្យសម្ដែងការងារកាន់តែប្រសើរ។
  • បង្កើនផលិតភាពរបស់អង្គការ និងនិយោជិត (Increases Organization’s and Employees’ Productivity)៖ ការផ្លាស់ប្តូរមុខងារ និងភារកិច្ចរបស់ពួកគេ ធ្វើឱ្យបុគ្គលិកមានផាសុកភាព និងបន្ថែមកម្រិតពេញចិត្តរបស់ពួកគេ។ ទំនួលខុសត្រូវការងារ និងកិច្ចការដែលមិនហួសប្រមាណ ជំរុញឱ្យពួកគេប្រឹងប្រែងធ្វើការ និងផ្តល់លទ្ធផលល្អបំផុតរបស់ពួកគេ។ មិន​ត្រឹម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ វា​ក៏​នាំ​ឱ្យ​មាន​ការ​បង្កើន​ផលិតភាព​របស់​អង្គភាពផង​ដែរ។
  • នាំមកនូវអារម្មណ៍នៃភាពជាកម្មសិទ្ធិរបស់និយោជិត (Brings the Sense of Belongingness in Employees)៖ ការរៀបចំការងារឡើងវិញ និងអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលិកធ្វើនូវអ្វីដែលពួកគេពូកែ បង្កើតអារម្មណ៍នៃភាពជាម្ចាស់នៅក្នុងខ្លួនពួកគេចំពោះអង្គភាព។ វាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយដើម្បីរក្សាទេពកោសល្យក្នុងអង្គភាព និងលើកទឹកចិត្តពួកគេឱ្យអនុវត្តការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេតាមរបៀបកាន់តែប្រសើរ។
  • បង្កើតសមិទ្ធិផលការងារត្រឹមត្រូវ (Creates a Right Person-Job Fit)៖ ការរៀបចំការងារឡើងវិញ ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតសមតុល្យការងារដែលត្រូវនឹងមនុស្ស ខណៈពេលដែលកំពុងប្រើប្រាស់សក្តានុពលពេញលេញរបស់បុគ្គលិក។ វាជួយអង្គភាព ក៏ដូចជាបុគ្គលិកក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលដៅ ឬគោលបំណងរបស់ពួកគេ។

ដូច្នេះ គោលបំណងនៃការរៀបចំការងារឡើងវិញ គឺដើម្បីកំណត់ពីសារៈសំខាន់នៃការងារ និងប្រភេទជំនាញដែលមាននៅក្នុងអង្គភាព និងផ្លាស់ប្តូរភារកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវទាក់ទងនឹងការងារ ទៅតាមជំនាញជាក់លាក់ដែលមានដោយនិយោជិត។


អត្ថបទទាក់ទង

កត្តាដែលប៉ះពាល់ដល់ការរចនាការងារ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *