កត្តាដែលប៉ះពាល់ដល់ការរចនាការងារ

ការងារដែលត្រូវបានកំណត់យ៉ាងល្អ នឹងធ្វើឱ្យការងារគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ និងពេញចិត្តសម្រាប់បុគ្គលិក។ លទ្ធផល គឺការបង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងផលិតភាព។ ប្រសិនបើការងារបរាជ័យក្នុងការមើលទៅគួរឱ្យទាក់ទាញ ឬគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ហើយនាំឱ្យមានការមិនពេញចិត្តរបស់បុគ្គលិក វាមានន័យថាការងារត្រូវរៀបចំឡើងវិញដោយផ្អែកលើមតិយោបល់ពីបុគ្គលិក។

និយាយយ៉ាងទូលំទូលាយ កត្តាផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ដល់ការរចនាការងារ អាចត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជា ៣ ធំៗ។ ពួកវា​មានដូចជា៖

 • កត្តាអង្គភាព (Organizational Factors)
 • កត្តាបរិស្ថាន (Environmental Factors)
 • កត្តាអាកប្បកិរិយា (Behavioural Factors)

កត្តាអង្គភាព (Organizational Factors)

កត្តាអង្គភាពដែលប៉ះពាល់ដល់ការរចនាការងារ អាចជាធម្មជាតិ ឬលក្ខណៈពិសេសនៃការងារ រំហូរការងារ ការអនុវត្តអង្គភាព និង ការងារវិទ្យា (ergonomics) ។

 • ធម្មជាតិនៃការងារ (Work Nature)៖ មានធាតុផ្សំផ្សេងៗគ្នានៃការងារ ហើយការរចនាការងារត្រូវបានទាមទារដើម្បីចាត់ថ្នាក់កិច្ចការផ្សេងៗទៅជាការងារ ឬសំណុំការងារដែលស៊ីសង្វាក់គ្នា។ កិច្ចការផ្សេងៗអាចជាការធ្វើផែនការ ការប្រតិបត្តិ ការត្រួតពិនិត្យ ការគ្រប់គ្រងជាដើម ហើយទាំងអស់នេះត្រូវយកមកពិចារណា ខណៈពេលដែលការរចនាការងារ។
 • ការងារវិទ្យា (Ergonomics)៖ Ergonomics មានគោលបំណងក្នុងការរចនាការងារតាមរបៀបដែលសមត្ថភាពរាងកាយ និងលក្ខណៈបុគ្គលរបស់បុគ្គលិកត្រូវបានយកមកពិចារណា ដើម្បីធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាព និងផលិតភាព។
 • រំហូរការងារ (Work Flow)៖ ប្រភេទផលិតផល និងសេវាកម្ម ជារឿយៗកំណត់លំដាប់នៃរំហូរការងារ។ សមតុល្យ​ ត្រូវ​បាន​ទាមទារ​រវាង​ដំណើរការ​ផលិត​ផល ឬ​សេវាកម្ម​ផ្សេងៗ ហើយ​ការ​រចនា​ការងារ​ធានា​ពី​បញ្ហា​នេះ។
 • វប្បធម៌ (Culture)៖ វប្បធម៌របស់អង្គភាព កំណត់ពីរបៀបដែលកិច្ចការត្រូវបានអនុវត្តនៅកន្លែងធ្វើការ។ ការអនុវត្ត គឺជាវិធីសាស្រ្ត ឬស្តង់ដារដែលដាក់ចេញសម្រាប់អនុវត្តកិច្ចការជាក់លាក់មួយ។ ការអនុវត្តទាំងនេះ ជារឿយៗប៉ះពាល់ដល់ការរចនាការងារ ជាពិសេសនៅពេលដែលការអនុវត្តមិនសមស្របនឹងផលប្រយោជន៍របស់សហជីព។

កត្តាបរិស្ថាន (Environmental Factors)

កត្តាបរិស្ថាន ប៉ះពាល់ដល់ការរចនាការងារក្នុងកម្រិតសន្ធឹកសន្ធាប់។ កត្តាទាំងនេះ រួមមានទាំងកត្តាខាងក្នុង និងកត្តាខាងក្រៅ។ ពួកវារួមបញ្ចូលកត្តាដូចជាជំនាញ និងសមត្ថភាពរបស់និយោជិត ភាពអាចរកបានរបស់ពួកគេ និងការរំពឹងទុកសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងវប្បធម៌របស់ពួកគេ។

 • ភាពអាចរកបាន និងសមត្ថភាពរបស់និយោជិត (Employee Availability and Abilities)៖ ជំនាញរបស់និយោជិត សមត្ថភាព និងពេលវេលានៃភាពអាចរកបាន ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ខណៈពេលដែលកំពុងរចនាការងារ។ កត្តាដែលបានរៀបរាប់ខាងលើរបស់និយោជិតដែលនឹងអនុវត្តការងារពិតប្រាកដ ត្រូវបានយកមកពិចារណា។ ការរចនាការងារដែលមានតម្រូវការច្រើនជាង និងលើសពីជំនាញរបស់ពួកគេ នឹងនាំទៅរកការថយចុះផលិតភាព និងការពេញចិត្តរបស់បុគ្គលិក។
 • ការរំពឹងទុកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងវប្បធម៌សង្គម (Socio Economic and Cultural Expectations)៖ សព្វថ្ងៃនេះ ការងារកំពុងក្លាយជាការផ្ដោតលើបុគ្គលិកកាន់តែច្រើន ជាជាងការផ្តោតលើដំណើរការ។ ដូច្នេះ ពួកវាត្រូវបានរចនាឡើងក្នុងការរក្សាបុគ្គលិកទៅក្នុងការពិចារណា។ លើសពីនេះ កម្រិតអក្ខរកម្មក្នុងចំណោមនិយោជិត ក៏កើនឡើងផងដែរ។ ឥឡូវនេះ ពួកគេទាមទារការងារដែលពេញចិត្ត និងត្រូវសមត្ថភាពរបស់ពួកគេ ហើយពួកគេអាចបំពេញការងារបានល្អបំផុត។

កត្តាអាកប្បកិរិយា (Behavioural Factors)

កត្តាអាកប្បកិរិយា ឬកត្តាមនុស្ស គឺជាកត្តាដែលទាក់ទងនឹងតម្រូវការរបស់មនុស្ស ហើយដែលត្រូវការការពេញចិត្តសម្រាប់ការធានាផលិតភាពនៅកន្លែងធ្វើការ។ ពួកវារួមបញ្ចូលធាតុដូចជាស្វ័យភាព ភាពចម្រុះ មតិកែលម្អជាដើម។ ការពន្យល់ខ្លីៗអំពីពួកវាខ្លះៗ ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដូចខាងក្រោម៖

 • ស្វ័យភាព (Autonomy)៖ និយោជិត គួរតែធ្វើការក្នុងបរិយាកាសបើកចំហ ជាជាងកន្លែងដែលមានការភ័យខ្លាច។ វាលើកកម្ពស់ការច្នៃប្រតិដ្ឋ ឯករាជ្យភាព និងនាំឱ្យមានការបង្កើនប្រសិទ្ធភាព។
 • មតិកែលម្អ (Feedback)៖ មតិកែលម្អ គួរតែជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការងារ។ បុគ្គលិកម្នាក់ៗ គួរតែទទួលបានមតិកែលម្អត្រឹមត្រូវអំពីដំណើរការការងាររបស់គាត់។
 • ភាពចម្រុះ (Diversity)៖ ការងារដដែលៗ ច្រើនតែធ្វើឱ្យការងារមានភាពឯកកោ ដែលនាំឱ្យមានការធុញទ្រាន់។ ការងារ គួរតែមានភាពចម្រុះ និងសម្បូរបែបគ្រប់គ្រាន់ ដូច្នេះវានៅតែគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ជាមួយរៀងរាល់ថ្ងៃដែលឆ្លងកាត់។ ភាពចម្រុះ/ច្រើនបែបនៃការងារ គួរតែត្រូវបានផ្តល់សារៈសំខាន់ ខណៈពេលកំពុងរចនាការងារ។
 • ការប្រើប្រាស់ជំនាញ និងសមត្ថភាព (Use of Skills and Abilities)៖ ការងារ គួរតែផ្ដោតលើបុគ្គលិក ជាជាងផ្ដោតលើដំណើរការ។ ថ្វីត្បិតតែការសង្កត់ធ្ងន់ចាំបាច់ត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យទៅលើរឿងថ្មីៗក៏ដោយ ប៉ុន្តែការងារគួរតែត្រូវបានរៀបចំតាមរបៀបដែលបុគ្គលិកអាចប្រើប្រាស់សមត្ថភាពរបស់គាត់បានពេញលេញ និងអនុវត្តការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

សម្រួលពី៖ Management Study Guide


អត្ថបទទាក់ទង

បញ្ហានៅក្នុងការរចនាការងារ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *