អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួល ឬ ប្រាក់បៀវត្សជាប់ភាគទាន (បសស)

អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួល ឬ ប្រាក់បៀវត្សជាប់ភាគទាន (បសស)

ទាញយកជា PDF ៖ អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីប្រាក់ឈ្នួល ឬប្រាក់បៀវត្សជាប់ភាគទាន

No photo description available.

No photo description available.

May be an image of text

May be an image of text

May be an image of text

 


អត្ថបទទាក់ទង

វិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការងារ ២០២១

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *