នីតិវិធិនៃការជ្រើសរើសកម្មករនិយោជិតវ័យក្មេង នៅតាមសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន

កម្មករនិយោជិតវ័យក្មេង សំដៅលើកុមារ ដែលមានអាយុអប្បបរមាអាចចូលបម្រើការងារបាន ចាប់ពីអាយុ១៥ឆ្នាំ ទៅក្រោម១៨ឆ្នាំ ដូចដែលមានចែងក្នុងមាត្រា១៧៧ នៃច្បាប់ស្តីពីការងារ។

ទាញយកជា PDF ៖ Prakas_No_467_on_Procedure_of_Recruiting_Young_Worker_in_the_Enterprise


អត្ថបទទាក់ទង

វិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការងារ ២០២១

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *