វិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការងារ ២០២១

ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា១២៣ មាត្រា១៣៨ មាត្រា១៦២ មាត្រា៣០០ មាត្រា៣៤៣ មាត្រា៣៥០ មាត្រា៣៦៣ និងមាត្រា៣៦៧ នៃច្បាប់ស្តីពីការងារ ដែលត្រូវប្រកាសឱ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ ជស/រកម/០៣៩៧/០១ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩៧។

ទាគយកជា PDF៖ ច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការងារ ២០២១

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *