ឯកសារផ្សេងៗពាក់ព័ន្ឋនឹងច្បាប់ស្តីពីការងារ

អនុសញ្ញា

 1. អនុសញ្ញាលេខ ១៣៨ ការកំរិតអាយុប្បបរមាសំរាប់ការចូលធ្វើការងារ ១៩៧៣ (ទាញយក)
 2. អនុសញ្ញាលេខ ១១១ ស្តីពីការរើសអើងក្នុងការងារ និងមុខរបរ ១៩៥៨ (ទាញយក)
 3. អនុសញ្ញាលេខ ១០៥ស្តីពីការ​លុបបំបាត់ការងារដោយបង្ខំ ១៩៥៧ (ទាញយក)
 4. អនុសញ្ញាលេខ ១០០ ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលស្មើគ្នាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតបុរស-ស្រ្តី ចំពោះការងារ​មានតម្លៃស្មើគ្នា ១៩៥១ (ទាញយក)

ច្បាប់

 1. ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងការងារ ឆ្នាំ២០០៥ (ទាញយក)
 2. ច្បាប់ស្តីពី ការងារឆ្នាំ១៩៩៧ [ទាញយក]
 3. ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​មាត្រា​១៣៩​និង​មាត្រា១៤៤​នៃច្បាប់​ស្តីពីការងារ (ទាញយក)
 4. ច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ជន​ទាំងឡាយដែល​ស្ថិតនៅ​ក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃ​ច្បាប់​ស្តីពីការងារ ឆ្នាំ២០០២ (ទាញយក)
 5. ច្បាប់ស្តីពី ស្ថិតិ ២០១៥ (ទាញយក)

អនុក្រឹត្យ

 1. អនុ​ក្រឹត្យ​ស្តីពី ការបង្កើតរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាពសម្រាប់ជនទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារ ឆ្នាំ២០១៦ (ទាញយក)
 2. អនុក្រឹត្យស្តីពី ​ការកែ​សម្រួល​មាត្រា៧ ស្ដីពី​​សមាសភាព និការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារឆ្នាំ២០១៥ (ទាញយក)
 3. អនុ​ក្រឹត្យ​ស្ដីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការផលិតភាពកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៤ (ទាញយក)
 4. អនុក្រឹត្យស្តីពី ការផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនធម្មតា ជូន ពលករ ពលការិនី និងសិស្ស និស្សិតខ្មែរ ឆ្នាំ២០១៤ (ទាញយក)
 5. អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជជីវៈ ឆ្នាំ២០១៤ (ទាញយក)
 6. អុនក្រឹត្យស្តីពី ក្របខ័ណ្ឌគុណវុឌ្ឍិជាតិកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៤ (ទាញយក)
 7. អនុក្រឹត្យស្តីពី ការកែសម្រួលគណៈកម្មការសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាកូដកម្ម បាតុកម្មនៅតាមគ្រប់មុខសញ្ញាឆ្នាំ២០១៣ (ទាញយក)
 8. អនុក្រឹត្យស្តីពី ការគ្រប់គ្រងលើការបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅបទេសតាមរយៈទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសឯកជន ឆ្នាំ២០១១ (ទាញយក)
 9. អនុក្រឹត្យស្តីពី ការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មាធិការជាតិបណ្តុះបណ្តាល ឆ្នាំ២០១១ (ទាញយក)
 10. អនុក្រឹត្យស្តីពី ការតែងតាំងសមាសភាព​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាលនៃបេឡានជាតិរបប​សន្តិសុខសង្គម ឆ្នាំ២០១០ (ទាញយក)
 11. អនុក្រឹត្យស្តីពី ការបង្កើតរូបសញ្ញារបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ឆ្នាំ២០១០ (ទាញយក)
 12. អនុក្រឹត្យស្តីពី ការប្រមូល និងចងក្រងព័ត៌មានទីផ្សាការងារ ឆ្នាំ២០១០ (ទាញយក)
 13. អនុក្រឹត្យស្តីពី ការបង្កើត និងដាក់ឨ្យដំណើរការទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារឆ្នាំ២០០៩ (ទាញយក)
 14. អនុក្រឹត្យស្តីពី ការកែសម្រូលមាត្រា២ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ៦៥អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៩ខែមេសាឆ្នាំ២០០៥ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិបណ្តុះបណ្តាល ២០០៨ (ទាញយក)
 15. អនុក្រឹត្យស្តីពី កំណែតម្រូវឈ្មោះក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបណ្តុះបណ្តាល និងបញ្ជូនពលករទៅបទេស ឆ្នាំ២០០៧ (ទាញយក)
 16. អនុក្រឹត្យស្តីពី ការបង្កើតបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម ២០០៧ (ទាញយក)
 17. អនុក្រឹត្យស្តីពី ការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបណ្តុះបណ្តាល និងបញ្ជូនពលករទៅបរទេស ឆ្នាំ២០០៦ (ទាញយក)
 18. អនុក្រឹត្យស្តីពី សមាសភាព និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារ ឆ្នាំ២០០៦ (ទាញយក)
 19. អនុក្រឹត្យស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការបណ្តុះបណ្តាល ២០០៥ (ទាញយក)
 20. អនុក្រឹត្យស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការបណ្តុះបណ្តាល មេសា ២០០៥ (ទាញយក)
 21. អនុក្រឹត្យស្តីពីការកែសម្រួលអនុក្រឹត្យលេខ២៩ ចុះ​ថ្ងៃទី ២០ ឧសភា ១៩៩៩ ស្តីពីការសមាសភាពនិងការប្រព្រឹត្តិទៅនៃគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារ ឆ្នាំ២០០០ (ទាញយក)
 22. អនុក្រឹត្យស្តីពី ការបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅបរទេស ឆ្នាំ១៩៩៥ [ទាញយក]

ប្រកាស

 1. ប្រកាសស្តីពី ការកំណត់ដំណាក់កាល និងកាលបរិច្ឆេទនៃការអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាព ឆ្នាំ២០១៦ (ទាញយក)
 2. ប្រកាសស្តីពី ការកំណត់ប្រាក់ឈ្មួលអប្បបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើង សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦ ឆ្នាំ២០១៥ (ទាញយក)
 3. ប្រកាសស្តីពី ការឈប់បុណ្យដែលមានប្រាក់ឈ្មួលប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ ឆ្នាំ២០១៥ (ទាញយក)
 4. ប្រកាសស្តីពី ការតែងតាំងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល អណត្តិទី១៣ ឆ្នាំ២០១៥ (ទាញយក)
 5. ប្រកាសស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដើម្បីសម្របសម្រួល និងអនុវត្តការអភិវឌ្ឍជំនាញការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ និងការតម្រង់ទិសវិជ្ជាជីវៈ ឆ្នាំ២០១៥ (ទាញយក)
 6. ប្រកាសស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការកសាងច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យការងារ ឆ្នាំ២០១៥ (ទាញយក)
 7. ប្រកាសស្តីពី ការកំណត់ឯកសណ្ធានរបស់អធិការការងារតែមួយ ឆ្នាំ២០១៤ (ទាញយក)
 8. ប្រកាសស្តីពី ការកែសម្រួល ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់នាយកដ្ឋានវិវាទការងារឆ្នាំ២០១៤ (ទាញយក)
 9. ប្រកាសស្តីពី ការកែសម្រួល ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់នាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចការងារ ឆ្នាំ២០១៤ (ទាញយក)
 10. ប្រកាសស្តីពី ការកែសម្រួលការបែងចែកភារកិច្ចជូនថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈឆ្នាំ២០១៤ (ទាញយក)
 11. ប្រកាសស្តីពី ការកែសម្រួលសមាសភាពគណៈកម្មការដោះស្រាយវិវាទ ឬបណ្តឹងនៃប.ស.ស ឆ្នាំ២០១៤ (ទាញយក)
 12. ប្រកាសស្តីពី ការកែសម្រួលសមាសភាពលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារអន្តរជាតិវិស័យការងារ ឆ្នាំ២០១៤ (ទាញយក)
 13. ប្រកាសស្តីពី ការតែងតាំងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ឆ្នាំ២០១៤ (ទាញយក)
 14. ប្រកាសស្តីពី ការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មការប្រឹក្សាគម្រោងនៃគម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៤ (ទាញយក)
 15. ប្រកាសស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងស្នាក់នៅ និងធ្វើការនៅប្រទេសថៃ ឆ្នាំ២០១៤ (ទាញយក)
 16. ប្រកាសស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការវិនិយោគរបបសន្តិសុខសង្គមនៃបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម ឆ្នាំ២០១៤ (ទាញយក)
 17. ប្រកាសស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការសម្រាប់ដោះស្រាយករណីពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ខ្មែរដែលទើបវិលត្រឡប់មកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៏ ឆ្នាំ២០១៤ (ទាញយក)
 18. ប្រកាសស្តីពី ការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តត្បូងឃ្មុំ ឆ្នាំ២០១៤ (ទាញយក)
 19. ប្រកាសស្តីពី ការបង្កើតលេខាធិការដ្ឋានរបស់គណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារ ឆ្នាំ២០១៤ (ទាញយក)
 20. ប្រកាស្តីពី ការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មការវិនិយោគរបបសន្តិសុខសង្គម នៃបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមឆ្នាំ២០១៤ (ទាញយក)
 21. សេចក្តីប្រកាសស្តីពីគោលបំណងស្តីីពី ការគាំទ្រដល់ប្រភេទគម្រោងធ្វើឨ្យប្រសើរឡើងនូវទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៤ (ទាញយក)
 22. ប្រកាសរួមស្តិពី ការផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ២០១២ (ទាញយក)
 23. ប្រកាសរួមស្តីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ឆ្នាំ២០១២ (ទាញយក)
 24. ប្រកាសស្តីពី ការចុះបញ្ជីការគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលអប់រំបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ឆ្នាំ២០១១ (ទាញយក)
 25. ប្រកាសស្តីពី វិធានការអនុវត្តន៍សំរាប់ការចុះធ្វើអធិការកិច្ចរោងចក្រ សិប្បកម្ម ឆ្នាំ២០១០ (ទាញយក)
 26. ប្រកាសស្តីពី និមុត្តិធានាឆ្នាំ២០០៨ (ទាញយក)
 27. ប្រកាសស្តីពី ការឈប់បុណ្យដែលត្រូវបានប្រាក់ឈ្នួល ប្រចាំឆ្នាំ២០០៨ ឆ្នាំ២០០៧ (ទាញយក)
 28. ប្រកាសស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ឆ្នាំ២០០៧ (ទាញយក)
 29. ប្រកាសស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការអេដស៍នៅតាមសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាននិងការបង្ការទប់ស្កាត់ មេរោគអេដស៍ នៅកន្លែងធ្វើការ ឆ្នាំ២០០៦ (ទាញយក)
 30. ប្រកាសស្តីពី ការងារក្នុងមណ្ឌលហប់ ឆ្នាំ២០០៣ (ទាញយក)
 31. ប្រកាសស្តីពី ការតែងតាំងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ឆ្នាំ២០០៣ (ទាញយក)
 32. ប្រកាសស្តីពី ពន្លឺនិងការបំភ្លឺ ឆ្នាំ២០០៣ (ទាញយក)
 33. ប្រកាសស្តីពី សំឡេងក្នុងទីកន្លែងធ្វើការ ឆ្នាំ២០០៣ (ទាញយក)
 34. ប្រកាសស្តីពី ការជូនដំណឹងគ្រោះថ្នាក់ការងារ របៀបផ្តល់តាវកាលិកនិងអត្រាបាត់បង់សមត្ថភាពការងារ ឆ្នាំ២០០២ (ទាញយក)
 35. ប្រកាសស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងពលករបរទេស ឆ្នាំ២០០២ (ទាញយក)
 36. ប្រកាសស្តីពី ការបង្កើតអង្គភាពពលករបរទេស ឆ្នាំ២០០២ (ទាញយក)
 37. ប្រកាសស្តីពី ការបែងចែកម៉ោងធ្វើការក្នុងរយៈពេលក្រៅពីសប្តាហ៍ធម្មតាដោយគិតជាមធ្យមចំនួន១២សប្តាហ៍បន្តបន្ទាប់ ឆ្នាំ២០០២ (ទាញយក)
 38. ប្រកាសស្តីពី ការបែងចែកម៉ោងធ្វើការក្នុងសប្តាហ៍ដើម្បីឲ្យបានឈប់សំរាកកន្ថែមនារសៀលថ្ងៃសៅរ៍ ឆ្នាំ២០០២ (ទាញយក)
 39. ប្រកាសស្តីពី ការព្យួរការសំរាកប្រចាំសប្តាហ៍ ឆ្នាំ២០០២ (ទាញយក)
 40. ប្រកាសស្តីពី ការហ្វឹកហ្វឺនវិជ្ជាជីវៈដល់ក្មេងសំរាប់ធ្វើការក្រោមដី ឆ្នាំ២០០២ (ទាញយក)
 41. ប្រកាសស្តីពី ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល ឆ្នាំ២០០២ (ទាញយក)
 42. ប្រកាសស្តីពី នីតិវិធីនៃការស្នើសុំយកហត្ថពលកម្មបរទេសមកធ្វើការយកប្រាក់ឈ្នួលនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០២ (ទាញយក)
 43. ប្រកាសស្តីពី បដិបញ្ញត្តិចំពោះការហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើក្មេងធ្វើការពេលយប់ ឆ្នាំ២០០២ (ទាញយក)
 44. ប្រកាសស្តីពី បរិយាកាសកំដៅក្នុងកន្លែងធ្វើការ ឆ្នាំ២០០២ (ទាញយក)
 45. ប្រកាសស្តីពី ការឈប់សំរាកពិសេស ឆ្នាំ២០០១ (ទាញយក)
 46. ប្រកាសស្តីពី ការបង្កើតសៀវភៅបើកប្រាក់ ឆ្នាំ២០០១ (ទាញយក)
 47. ប្រកាសស្តីពី ការបញ្ចេញខ្យល់ និងការសំអាតបរិយាកាសក្នុងទីកន្លែងធ្វើការ ឆ្នាំ២០០១ (ទាញយក)
 48. ប្រកាសស្តីពី ការប្រើប្រាស់កម្មករនិយោជិតប្រភេទខ្លះខុសពីម៉ោងធ្វើការរួម ឆ្នាំ២០០១ (ទាញយក)
 49. ប្រកាសស្តីពី ការប្រើប្រាស់ហត្ថពលកម្មបរទេស ឆ្នាំ២០០១ (ទាញយក)
 50. ប្រកាសស្តីពី ការលើកដាក់ទម្ងន់ដោយកម្លាំងពលកម្ម ឆ្នាំ២០០១ (ទាញយក)
 51. ប្រកាសស្តីពី នីតិវិធីនៃការដោះស្រាយវិវាទការងាររួម ឆ្នាំ២០០១ (ទាញយក)
 52. ប្រកាសស្តីពី ប័ណ្ណការងារ និងសៀវភៅការងារជនបរទេស ឆ្នាំ២០០១ (ទាញយក)
 53. ប្រកាសស្តីពី បែបបទចុះបញ្ជីការ ការផ្សព្វផ្សាយ និងការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តអនុសញ្ញារួម ឆ្នាំ២០០១ (ទាញយក)
 54. ប្រកាសស្តីពី ប្រតិភូបុគ្គលិកនៅក្នុងសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាន ឆ្នាំ២០០១ (ទាញយក)
 55. ប្រកាសស្តីពី ភាពជាតំណាងរបស់អង្គការវិជ្ជាជីវៈនៃកម្មករ និយោជិតនៅថ្នាក់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន និងសិទ្ធិក្នុងការចរចាជាសមូហភាពដើម្បីចុះអនុសញ្ញារួមនៅថ្នាក់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ឆ្នាំ២០០១ (ទាញយក)
 56. ប្រកាសស្តីពី រៀបបគិតអតីតភាពការងារ និងដើម្បីកំណត់ថិរវេលាដែលត្រូវបានឲ្យដំណឹងមុនសំរាប់កម្មករនិយោជិត ដែលមិនធ្វើការប្រចាំខែ ឆ្នាំ២០០១ (ទាញយក)
 57. ប្រកាសស្តីពី ល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងបេសកកម្មសេវាពេទ្យសហគ្រាស ឆ្នាំ២០០១ (ទាញយក)
 58. ប្រកាសស្តីពី សៀវភៅការងារកម្មករនិយោជិតខ្មែរ ឆ្នាំ២០០១ (ទាញយក)
 59. ប្រកាសស្តីពី សៀវភៅបញ្ជីប្រចាំគ្រឹះស្ថាន ឆ្នាំ២០០១ (ទាញយក)
 60. ប្រកាសស្តីពី សេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងបើក និងបិទសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ឆ្នាំ២០០១ (ទាញយក)
 61. ប្រកាសស្តីពី អាករប័ណ្ណការងារនិងសៀវភៅការងារ ឆ្នាំ២០០១ (ទាញយក)
 62. ប្រកាសស្តីពី ការចុះបញ្ជីកានៃអង្គការវិជ្ជាជីវៈ ឆ្នាំ២០០០ (ទាញយក)
 63. ប្រកាសស្តីពី ការដាក់ខណ្ឌការងារសំរាប់វិជ្ជាជីវៈដែលមិនទាន់មានអនុសញ្ញារួម ឆ្នាំ២០០០ (ទាញយក)
 64. ប្រកាសស្តីពី ការផ្តល់ភេសជ្ជៈអនាម័យ ឆ្នាំ២០០០ (ទាញយក)
 65. ប្រកាសស្តីពី ការផ្តល់វិញ្ជាបនប័ត្រអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការងារចំពោះសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ឆ្នាំ២០០០ (ទាញយក)
 66. ប្រកាសស្តីពី ការរៀបចំគិលានដ្ឋានសហគ្រាស ឆ្នាំ២០០០ (ទាញយក)
 67. ប្រកាសស្តីពី ការរៀបចំបង្គន់អនាម័យ ឆ្នាំ២០០០ (ទាញយក)
 68. ប្រកាសស្តីពី ការហ្វឹកហ្វឺនកូនជាង ឆ្នាំ២០០០ (ទាញយក)
 69. ប្រកាសស្តីពី កៅអីអង្គុយនៅប៉ុស្តិ៍ការងារ ឆ្នាំ២០០០ (ទាញយក)
 70. ប្រកាសស្តីពី តួនាទីរបស់ប្រតិភូបុគ្គលិក និងសហជីព ឆ្នាំ២០០០ (ទាញយក)
 71. ប្រកាសស្តីពី ការធ្វើការបន្ថែមម៉ោងក្រៅពីថិរវេលាធ្វើការធម្មតា ១៩៩៩ (ទាញយក)
 72. ប្រកាសស្តីពី ប្រាក់បំណាច់នៃការងារដែលបានធ្វើក្នុងឱកាសថ្ងៃឈប់បុណ្យដែលត្រូវមានប្រាក់ឈ្នួល ឆ្នាំ១៩៩៩ (ទាញយក)
 73. ប្រកាសស្តីពី ការតែងតាំងទីប្រឹក្សាក្នុងការបញ្ជូនពលកខ្មែរទៅធ្វើការនៅកោះតៃវ៉ាន់ ឆ្នាំ១៩៩៦ (ទាញយក)
 74. ប្រកាសរួមស្តីពី ការចាត់តាំងបណ្តាញពេទ្យការងារ ឆ្នាំ១៩៩៤ (ទាញយក)
 75. ប្រកាសរួមស្តីពី ការពិនិត្យកាយសម្បទាសំរាប់ជនកម្ពុជានិងជនបរទេសដែលមកប្របកមុខរបនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ១៩៩៤ (ទាញយក)
 76. ប្រកាសស្តីពី នីតិវិធីនៃការដោះស្រាយវិវាទបុគ្គល ឆ្នាំ១៩៩៤ (ទាញយក)
 77. ប្រកាសស្តីពី សៀវភៅការងារ និងប័ណ្ណការងារ ឆ្នាំ១៩៩៤ (ទាញយក)

សារាចរ

 1. សារាចរណែនាំស្តីពី ការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការបន្ថែមដើម្បីដោះស្រាយករណីពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ខ្មែរដែលទើបវិលត្រឡប់ពីព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៍ ឆ្នាំ២០១៤ (ទាញយក)
 2. សារាចរណែនាំស្តីពី គោលការណ៍ និងនីតិវិធីផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត លើការផ្តល់សេវាសាធារណៈ ឆ្នាំ២០១៣ (ទាញយក)
 3. សារាចរណែនាំស្តីពី ការលើកកម្ពស់គុណភាព និងប្រសិនភាពនៃការងារអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ឆ្នាំ២០១១ (ទាញយក)
 4. សារាចរស្តីពី ប្រាក់​ឈ្នួលនៃ​ការងារពេល​យប់ ឆ្នាំ២០០៧ (ទាញយក)
 5. សារាចរស្តីពី ការដោះ​ស្រាយវិវាទការងារ ឆ្នាំ២០០២ (ទាញយក)
 6. សារាចរស្តីពី ការ​អនុវត្តន៍វិធានការអនាម័យនិងសន្តិសុខការងារនៅតាម​គ្រឹះស្ថានផលិតឥដ្ឋ ឆ្នាំ២០០២ (ទាញយក)
 7. សារាចរស្តីពី សិទ្ធិធ្វើកូដកម្ម ឆ្នាំ២០០០ (ទាញយក)
 8. សារាចរស្តីពី ការចាត់តាំងបុគ្គលិកទំនាក់ទំនងនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសកាត់ដេរ ឆ្នាំ១៩៩៩ (ទាញយក)
 9. សារាចរស្តីពី ប្រាក់​ឈ្នួល​នៃការងារពេលយប់ ឆ្នាំ១៩៩៩ (ទាញយក)
 10. សារាចរស្តីពី ការបិទផ្សាយលិខិតបទដ្ឋាននានា ឆ្នាំ១៩៩៨ (ទាញយក)
 11. សារាចរស្តីពី ការអនុវត្តន៍ច្បាប់ការងារ ស្តីពីសន្តិសុខ និងអនាម័យ​ច្បាប់ការងារ ចំពោះកម្មករនិយោជិត ការគោរពសិទ្ធិកិត្តិយសរបស់កកម្មករ ឆ្នាំ១៩៩៧ (ទាញយក)

សេចក្តីសម្រេច

 1. សេក្តីសម្រេចស្តីពី ការបង្កើតលេខាធិការដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុនទទួលបន្ទុកអនុវត្តនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥-២០២៥ ឆ្នាំ២០១៥ (ទាញយក)
 2. សេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារ សម្រាប់ទទួលបន្ទុកអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥-២០២៥ ក្នុងក្រួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ឆ្នាំ២០១៥ (ទាញយក)
 3. សេក្តីសម្រេចស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងចល័ត និងក្រុមបោះពុម្ភលិខិតឆ្លងដែនដើម្បីផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងស្នាក់នៅ និងធ្វើការនៅព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៍ ឆ្នាំ២០១៤ (ទាញយក)
 4. សេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារ សម្រាប់តាមដាន វិភាគ និងវាយតម្លៃ ការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិស័យការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ២០១៤-២០១៨ ឆ្នាំ២០១៤ (ទាញយក)
 5. សេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការរៀបចំយន្តការសម្រាប់កសាងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីតុលាការការងារ ឆ្នាំ២០១៤ (ទាញយក)
 6. សេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការវាយតម្លៃការខូចខាតដែលបង្កឡើងដោយបាតុកម្មខុសច្បាប់ដឹកនាំដោយគណបក្យសង្រ្គោះជាតិ ឆ្នាំ២០១៤ (ទាញយក)
 7. សេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការបង្កើតលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ប្រចាំស្ថានទូតកម្ពុជានៅទីក្រុងបាងកក ឆ្នាំ២០១៤ (ទាញយក)

សេចក្តីជូនដំណឹង

 1. សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការជ្រើសរើសកម្មករនិយោជិតគ្រប់ជំនាញនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុ ឆ្នាំ២០១៦ (ទាញយក)
 2. សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការរៀបចំកម្មវិធីសម្រស់ឯកវាយនភណ្ឌ ឆ្នាំ២០១៦ (ទាញយក)
 3. សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី លទ្ធផលសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០១៥ ទិសដៅឆ្នាំ២០១៦ នៃការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិស័យការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ​២០១៤-២០១៨ ឆ្នាំ២០១៦ (ទាញយក)
 4. សេចក្តីណែនាំអនុវត្តស្តីពី ការពង្រឹងបទប្បញ្ញត្តិមួយចំនួនសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសឯកជន ដែលជាគ្រឹះស្ថាន ស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារ ឆ្នាំ២០១៦ (ទាញយក)
 5. សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការជូនដំណឹងអំពីបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខភាពដែលនឹងត្រូវឈរឈ្មោះឨ្យគេបោះឆ្នោត និងបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខភាពដែលបានជាប់ឆ្នោតជាថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការវិជ្ជាជីវៈរបស់កម្មករយោជិតប្រចាំសហគ្រាស​ គ្រឹះស្ថាន ឆ្នាំ២០១៥ (ទាញយក)
 6. សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការផ្តល់សេវារកការងារក្នុងប្រទេសជូនដល់ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ដែលទើបវិលត្រឡប់ពីព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៍ និងប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងស្វែងរកការងារ ឆ្នាំ២០១៤ (ទាញយក)
 7. សេចក្តីណែនាំស្តីពី នីតិវិធីនៃការផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងស្នាក់នៅ និងធ្វើការនៅព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៍ ឆ្នាំ២០១៤ (ទាញយក)
 8. សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិ ឆ្នាំ២០០៩ (ទាញយក)
 9. សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី នីតិវិធីនៃការបញ្ជាក់ភាពជាតំណាង និងតំណាងបំផុត និងការបោះឆ្នោតសម្រេចជាតំណាងបំផុតរបស់អង្គការវិជ្ជាជីវៈនៃកម្មករនិយោជិតថ្នាក់សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ឆ្នាំ២០០៨ (ទាញយក)
 10. សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី បទបញ្ញត្តិទូទៅ និងនីតិវិធីនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រេចភាពជាតំណាងបំផុត របស់អង្គការវិជ្ជាជីវៈនៃកម្មករនិយោជិតនៅថ្នាក់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថាន ឆ្នាំ២០០៤ (ទាញយក)
 11. សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការចុះ​បញ្ជីការអង្គការវិជ្ជាជីវៈ និងការបញ្ជាក់ភាពជាតំណាងរបស់អង្គការវិជ្ជាជីវៈនៃកម្មករនិយោជិត ឆ្នាំ២០០២ (ទាញយក)
 12. សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការរៀបចំបទ​បញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់​សហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន ឆ្នាំ២០០២ (ទាញយក)
 13. សេចក្តីណែនាំស្តីពី នីតិវិធីក្នុងការអនុវត្តន៍ប្រកាសលេខ ០០៤ សកបយ ចុះ​ថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០០០ ស្តីពីការហ្វឹកហ្វឺនកូនជាង ឆ្នាំ២០០១ (ទាញយក)
 14. សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី សេចក្តី​ប្រកាសជូនដំណឹងអំពីចលនាបុគ្គិល (កម្មករ និយោជិត) ឆ្នាំ២០០០ (ទាញយក)
 15. សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការ​ផ្តល់​ដំណឹងអំពីកន្លែងធ្វើ​ការទំនេរ ឆ្នាំ២០០០ (ទាញយក)

អត្ថបទទាក់ទង

វិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការងារ ២០២១

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *