១០៤ សំណួរ អំពីបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម (ប.ស.ស)

សំណួរទី១៖ តើ បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម សរសេរអក្សរកាត់ថា ប.ស.ស. ជាអ្វី?

ស្វែងយល់ពីប្រតិភូបុគ្គលិកនៅក្នុងសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន

នៅគ្រប់បណ្ដាសហគ្រាស និងគ្រឹះស្ថាន​ទាំងអស់​ដែលស្ថិត​នៅក្រោមប​ទប្បញ្ញត្តិ នៃច្បាប់ស្តី​ពីការងារ ហើយបាន​ប្រើប្រាស់​

តើដំណើរការវិវត្តន៍ និងការចាប់ផ្តើមនៃច្បាប់ស្តីពីការងារក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេច?

ច្បាប់ស្តីពីការងារ ត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ គឺ​ “ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម

ការបង្កើត ការព្យួរ និងការរំលាយ នៃកិច្ចសន្យាការងារ

កិច្ចសន្យាការងារ គឺជាកិច្ចសន្យាដែលបង្កើតឡើងឱ្យមានការទាក់ទងផ្នែកការងារ រវាងកម្មករនិយោជិត

នីតិវិធិនៃការជ្រើសរើសកម្មករនិយោជិតវ័យក្មេង នៅតាមសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន

កម្មករនិយោជិតវ័យក្មេង សំដៅលើកុមារ ដែលមានអាយុអប្បបរមាអាចចូលបម្រើការងារបាន

ឯកសារផ្សេងៗពាក់ព័ន្ឋនឹងច្បាប់ស្តីពីការងារ

អនុសញ្ញា អនុសញ្ញាលេខ ១៣៨ ការកំរិតអាយុប្បបរមាសំរាប់ការចូលធ្វើការងារ ១៩៧៣ (ទាញយក)

អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួល ឬ ប្រាក់បៀវត្សជាប់ភាគទាន (បសស)

អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួល ឬ ប្រាក់បៀវត្សជាប់ភាគទាន (បសស) ទាញយកជា PDF ៖ អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីប្រាក់ឈ្នួល ឬប្រាក់បៀវត្សជាប់ភាគទាន

វិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការងារ ២០២១

ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា១២៣ មាត្រា១៣៨ មាត្រា១៦២ មាត្រា៣០០ មាត្រា៣៤៣ មាត្រា៣៥០ មាត្រា៣៦៣ និងមាត្រា៣៦៧

តើ បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម (ប.ស.ស.)​ គឺជាអ្វី?

តើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ច្បាស់ពី បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម (ប.ស.ស.)​ ប៉ុនណាដែរហើយ?

តើ​អ្វីទៅជាវិវាទការងារ? ហើយត្រូវ​ធ្វើ​ដូចម្តេច​​ បើ​បុគ្គលិក​ប្ដឹង​​ក្រុមហ៊ុន​របស់​អ្នក?​

ជាទូទៅ នៅគ្រប់វិស័យការងារទាំងអស់ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មិនថាវិស័យឯកជន

តើអ្វីទៅជាកិច្ចសន្យាការងារ? (សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការកំណត់កិច្ចសន្យាការងារ ដែលចេញដោយក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩)

កិច្ចសន្យាការងារ គឺជាកិច្ចសន្យាដែលបង្កើតឡើងឱ្យមានការទាក់ទងផ្នែកការងារ រវាងកម្មករនិយោជិត