សិក្សាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ភាគ១-៧ ដោយមជ្ឈមណ្ឌលខេមរសិក្សា

អាស៊ីអាគ្នេយ៍សម័យបច្ចុប្បន្ន

ទាញយកជា​ PDF ៖ Reader-volume-1

វប្បធម៍ និងអត្តសញ្ញាណ៖ ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងបរិបទអាស៊ីអាគ្នេយ៍

ទាញយកជា​ PDF ៖ Reader-volume-2

ជនជាតិភាគតិចចិននៅកម្ពុជា ក្នុងបរិបទអាស៊ីអាគ្នេយ៍

ទាញយកជា​ PDF ៖ Reader-volume-3

សាសនា និងការប្រតិបត្តិ នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍

ទាញយកជា​ PDF ៖ Reader-volume-4

ឈ្វេងយល់ពីទីក្រុង និងជនបទ ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍

ទាញយកជា​ PDF ៖ Reader-volume-5

និយមន័យនៃជនជាតិនិយម និងអត្តសញ្ញាណនៅក្នុងសាកលលោក និងអាស៊ី៖ បាឋកថារបស់លោក បេនីឌិកត៍ អាន់ដឺរសុន

ទាញយកជា​ PDF ៖ Reader-volume-6

ការវែកញែកនយោបាយ

ទាញយកជា​ PDF ៖ Reader-volume-7


អត្ថបទទាក់ទង

សាកល្បងសិក្សាស្វែងយល់អំពីទស្សនវិជ្ជា

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *