២៧ វេបសាយ ដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការងារប្រចាំថ្ងៃ

១. ធ្វើ Video បទចំរៀងដែលមាន Effect លោតតាមភ្លេង

https://specterr.com/music-visualizer/

https://vizzy.io/creations

២- រៀន Excel ងាយៗ

https://www.excel-easy.com/

៣- ចូលទៅមើល code និង រៀន Code

https://codepen.io/

៤- វិក័យប័ត្រលើ Online

https://invoice-generator.com/

៥- ធ្វើ អក្សរ 3D Logo

https://www.textstudio.co/

៦-បំលែងរូបភាពទៅ SketchUp

https://imagetosketch.com/

៧-ទាញយក Loop Sound

https://www.looperman.com/loops

៨- website សំរាប់ Record Screen Computer

https://www.veed.io/

៩- លេង Piano លើ Online

https://www.musicca.com/piano

១០- (លុប សំលេងច្រៀងទុកតែភ្លេង)

https://vocalremover.org/

១១- (លុប Background ពីរូបភាព)

https://www.remove.bg/

១២- (លុប Background ពី Video)

https://www.unscreen.com/

១៣- (លុប Watermark ចេញពីរូបភាព)

https://theinpaint.com/

១៤- (លុប Watermark ពី pdf)

https://www.pdffiller.com/en/remove-watermark.htm

១៥- (លុប Watermark ពី video)

https://www.media.io/watermark-remover.html

១៦- (លុប Password ពី Excel,Pass ស្រាលៗប៉ុណ្ណោះ)

https://www.lostmypass.com/file-types/ms-excel/

១៧- ទាយយករូបភាព ដែលគ្មាន Background

https://www.cleanpng.com/

១៨- ប្រើកម្មវិធី Edit រូបភាព ដូច Photoshop លើ Online

https://www.photopea.com/

១៩- បង្កើត CV លើ Online

https://cvmkr.com/

២០- ប្រើសំរាប់រិតខ្សែហ្គីតា

https://guitar-tuner.appspot.com/

២១- all in one ធ្វើការងារលើ File PDF

https://smallpdf.com/pdf-tools

២២- បង្កើត QR Code

https://www.qr-code-generator.com/

២៣- Download mp3 ពី Youtube

https://www.y2mate.com/

២៤- សំរាប់គូស Mind Map

https://app.mindmup.com/map/new

២៥- ទាញយក Leaflet Template Free

https://www.vecteezy.com/free-vector/leaflet

២៦- តេស សមត្ថភាពភាព Grammer,Listening,Write, QCM លើ Online Free

https://test-english.com/

២៧- ផលិត Loop ភ្លេងដូច FL Studio

https://www.beepbox.co/

============================

ស្វែងរកឯកសារផ្សេងៗ (𝐏𝐃𝐅) នៅក្នុងបណ្ណាល័យអ្នក ៖ https://t.me/banalaineakgroup

============================

TheHRDaily៖ https://www.thehrdaily.com/

============================

អ្នកអាចបង្ហោះដំណឹងស្វែងរកបុគ្គលិក/ការងារ និងស្វែងរកព័ត៍មានការងារតាមរយៈគ្រុបតេឡេក្រាម៖  https://t.me/hrtsconsultingjob

============================


អត្ថបទទាក់ទង

វេបសាយចំនួន ៩ សម្រាប់ជាគំនិតក្នុងការរចនាផ្សេងៗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *