សប្បុរិសធម៌ ៧ យ៉ាង របស់បណ្ឌិត

សប្បុរិសធម៌ [ស័ប-ប៉ុ-រ៉ិ-សៈ-ធ័រ] (ន.) ធម៌របស់សប្បុរស។

១. ធម្មញ្ញូតា

ភាពជាអ្នកស្គាល់នូវហេតុនៃបញ្ហា

២. អត្ថញ្ញូតា

ភាពជាអ្នកស្គាល់នូវផលនៃបញ្ហា

៣. អត្តញ្ញូតា

ភាពជាអ្នកស្គាល់នូវខ្លួនឯងច្បាស់លាស់

៤. មត្តញ្ញូតា

ភាពជាអ្នកចេះប្រមាណ

៥. កាលញ្ញូតា

ភាពជាអ្នកស្គាល់នូវពេលវេលា

៦. បរិសញ្ញូតា

ភាពជាអ្នកស្គាល់នូវទីប្រជុំនៃមជ្ឈដ្ឋាន

៧. បុគ្គលបរោបរញ្ញូតា

ភាពជាអ្នកស្គាល់បុគ្គល ស្គាល់មនុស្ស ស្គាល់អ្នកដទៃ

សុតន្តបិដក លេខ៤៧ ទំព័រ២០៦


អត្ថបទទាក់ទង

សម្រង់សំនួនវោហារ ១៣ ឃ្លា ពីក្នុងរឿងមហាភារតៈ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *