វេបសាយចំនួន ៩ សម្រាប់ជាគំនិតក្នុងការរចនាផ្សេងៗ

តើប្រភពផ្សេងៗក្នុងការរចនារបស់អ្នកមែនទេ? ខាងក្រោមនេះជាវេបសាយចំនួន ៩ ដែលអាចជួយអ្នកបាន៖

១. គំរូធ្វើកាតបុគ្គលិក

https://www.freepik.com/free-photos-vectors/employee-card 

២. គំរូធ្វើ Logo

https://pngtree.com/logo-templates 

៣. គំរូធ្វើ Poster Promotion

https://www.freepik.com/free-photos-vectors/promotional-poster 

៤. គំរូអក្សរ Style ផ្សេងៗ

https://dribbble.com/tags/text_mockup 

៥. គំរូ ធ្វើ CV/Resume

https://dailymockup.com/downloads/category/resume-templates/ 

៦. គំរូធ្វើ video commercial

https://promo.com/templates

៧. គំរូ សម្រាប់ការធ្វើ voucher

https://www.template.net/editable/12225/love-blank-coupon 

៨. គំរូ ធ្វើ Mockup Website

https://nicepage.com/website-mockup 

៩. គំរូ ធ្វើ Mockup លើ Interface App ទូរស័ព្ទ

https://www.justinmind.com/blog/mobile-app-mockups-download/ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *