ស្វែងយល់ អំពីការវិភាគ PESTLE, ការវិភាគ SWOT និងទ្រឹស្ដី​កម្លាំង​ទាំង​៥​ របស់​លោក​ Porter​

តើអ្វីទៅជាការវិភាគអាជីវកម្មដោយប្រើ PESTLE? ការវិភាគ PESTLE គឺជាឧបករណ៍ដែលត្រូវបានប្រើដោយអ្នកធ្វើទីផ្សារដើម្បីវិភាគ និងតាមដាននូវម៉ាក្រូបរិស្ថាន ដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់អង្គភាព។ PESTLE មានន័យថា៖ ១. នយោបាយ (P => Political) ២. សេដ្ឋកិច្ច (E => Economic) ៣. សង្គម (S => Social) ៤. បច្ចេកវិទ្យា (T => Technology) ៥. … Continue reading ស្វែងយល់ អំពីការវិភាគ PESTLE, ការវិភាគ SWOT និងទ្រឹស្ដី​កម្លាំង​ទាំង​៥​ របស់​លោក​ Porter​