ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល៖ ប្រកាសស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តផែនការអនុគ្រោះ និងលើកទឹកចិត្តចំពោះការប្រើប្រាស់អគ្គិសនី របស់វិស័យឧស្សាហកម្ម កសិកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម និងសេវាកម្ម ពីខែមិថុនា ដល់ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

យោងតាមប្រកាសរបស់​ ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ចុះថ្ងៃទី១៩​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០២០​ ក្រសួងបានដាក់ឱ្យអនុវត្តផែនការអនុគ្រោះ និងលើកទឹកចិត្តចំពោះការប្រើប្រាស់អគ្គិសនី របស់វិស័យឧស្សាហកម្ម កសិកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម និងសេវាកម្ម ពីខែមិថុនា ដល់ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០។​ សេចក្តីលម្អិតសូមពិនិត្យប្រកាសរបស់ក្រសួងដូចខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *