សេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ស្តីពីការហាមឃាត់ការលក់ដំឡើងថ្លៃ ម៉ាស និងសម្ភារៈឧបករណ៍ សម្រាប់ការពារ និងទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩ (COVID 19) តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

នាថ្ងៃទី៣០​ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ នេះ​ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចេញ សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការហាមឃាត់ការលក់ដំឡើងថ្លៃ ម៉ាស និងសម្ភារៈឧបករណ៍ សម្រាប់ការពារ និងទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩ (COVID 19) តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *