របៀបគណនាសមមាត្របំណុល និងចំណូលរបស់អ្នក

បំណុល (ន.) ទ្រព្យ​ដែល​ជំពាក់​ព្រោះ​បុល​គេ, ព្រោះ​ខ្ចី​គេ : ជំពាក់​បំណុល​គេ, សង​បំណុល​គេ (ម. ព. បុល ផង) ។ កូន​បំណុល អ្នក​ជំពាក់​បំណុល ។ មេ​បំណុល ឬ ម្ចាស់​បំណុល អ្នក​ឲ្យ​គេ​បុល ។ បំណុល​បុល្លិកា (–បុល-ល៉ិកា) បំណុល​ច្រើន​មុខ​នេះ​ខ្លះ​នោះ​ខ្លះ (ព. សា.) ។ បំណែ​បំណុល (ម. ព. បំណែក) ។

ចំណូល គឺជាកើនឡើងនៅក្នុងអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចក្នុងការិយ​បរិច្ឆេទមួយនៅក្នុងជាទម្រង់នៃលំហូរចូល(ឬបង្កើន)នៃទ្រព្យសកម្ម, ឬថយចុះនៃបំណុល ដែលលទ្ធផលមានការកើនក្នុងទុន។ លើកលែង​មានការថែមទុនពីម្ចាស់ភាគហ៊ុន។

សមាមាត្របំណុលធៀបនឹងប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក គឺជារង្វាស់ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន ដែលប្រៀបធៀបចំនួនបំណុលដែលអ្នកមានទៅនឹងប្រាក់ចំណូលដុលរបស់អ្នក។ អ្នកអាចគណនាសមាមាត្របំណុលធៀបនឹងប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក ដោយចែកបំណុលប្រចាំខែសរុបរបស់អ្នក ដោយប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែសរុបរបស់អ្នក។

ហេតុអ្វីអ្នកត្រូវស្គាល់លេខនេះ? ពីព្រោះអ្នកឲ្យខ្ចីតែងតែប្រើលេខមួយនេះជារង្វាស់មួយនៃសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការសងប្រាក់ដែលអ្នកបានខ្ចី ឬដើម្បីទទួលយកបំណុលបន្ថែមដូចជាប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះ ឬកម្ចីឡានជាដើម។ វាក៏ជាលេខដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នក ដើម្បីដឹងនៅពេលអ្នកពិចារណាថាតើអ្នកគួរធ្វើការទិញអ្វីធំមួយនោះឬទេ។

ឧទាហរណ៍នៃការគណនាសមាមាត្របំណុលទៅនឹងប្រាក់ចំណូល៖

=> អ្នកមានបំណុលប្រចាំខែដូចខាងក្រោម៖

  • ប្រាក់កម្ចីផ្ទះ $១,០០០
  • ប្រាក់កម្ចីរថយន្ត $៥០០
  • កាតឥណទាន $២០០

បំណុលប្រចាំខែសរុបរបស់អ្នក គឺ $១,៧០០ ។

=> ប្រាក់ចំណូលសរុបប្រចាំខែដូចខាងក្រោម៖

  • ប្រាក់ខែចម្បង $២,០០០
  • ការងារបន្ទាប់បន្សំ $១,០០០

ប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែសរុបស្មើនឹង $៣,០០០

សមាមាត្របំណុលធៀបនឹងប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក ត្រូវបានគណនាដោយបែងចែកបំណុលប្រចាំខែសរុប ($១,៧០០) ដោយចំណូលប្រចាំខែសរុប ($៣,០០០ ដុល្លារ) ។

អនុបាតបំណុលធៀបនឹងប្រាក់ចំណូល = $១,៧០០/$៣,០០០ = ០.៥៦

ឥឡូវគុណនឹង ១០០ ដើម្បីបង្ហាញវាជាភាគរយ

០.៥៦ X ១០០ = ៥៦.៦%

=> ដូចនេះសមាមាត្របំណុលធៀបនឹងប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកគឺ = ៥៦.៦%

សូមកំណត់ចំណាំថា សមាមាត្របំណុលធៀបនឹងប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក រួមជាមួយនឹងពិន្ទុក្រេឌីតឥណទាន គឺជាកត្តាមួយក្នុងចំណោមកត្តាសំខាន់បំផុតដែលអ្នកឱ្យខ្ចីពិចារណានៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចី។

Leave a Reply

Your email address will not be published.