សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជា (GMAC) អំពាវនាវដល់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ និងអ្នកបញ្ជាទិញអ៊ឺរ៉ុបមេត្តាឲ្យមានការគាំទ្រឲ្យមានការផ្អាកការដក EBA

សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជា (GMAC) នាថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ នេះ បានចេញសេចក្តីថ្លែងការ ស្តីពីការប្រឹក្សាយោបល់ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ជាមួយអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ អំពីកម្មវិធី “Call to Action” នៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ។

សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជា អំពាវនាវដល់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ និងអ្នកបញ្ជាទិញអ៊ឺរ៉ុបមេត្តាគាំទ្រឲ្យមានការផ្អាកការដក EBA ដែលមាន ខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *