តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នារសៀលថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ នេះ​ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង អំពីតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។ សេចក្តីលម្អិតមានជូនដូចខាងក្រោម៖

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *