តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

នាថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងពាណិជ្ជ្ឲកម្ម បានចេញសេចក្តីចូនដំណឹង ស្តីពីតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០។

*តម្លៃប្រេងសាំងធម្មតា ស្មើនឹង ២.៨៥០ រៀល ក្នុងមួយលីត្រ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *