ការធ្វើផែនការយុទ្ឋសាស្រ្ត ដើម្បីកសាងឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែង

យុទ្ធសាស្ត្រ ​គឺ​សំដៅលើការរៀបចំ​ផែនការ​ក្នុង​ការធ្វើ​អ្វីមួយ​។ ​នេះ​មានន័យថា ជា​សំណុំ​នៃ​ផែនការ ​ដើម្បី​រៀបចំ​គម្រោង​ក្នុង​គោលបំណង​អ្វីមួយ ដើម្បី​សម្រេច​ទិសដៅ​។ ឧទាហរណ៍​៖ បង្កើត​យុទ្ធសាស្ត្រ​ឡើង ក្នុង​គោលបំណង​ដើម្បី​អនុវត្តឲ្យ​ទទួលបាន​ភាពជោគជ័យ​។​ ១. ការបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្ត ការបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តដើម្បើជោគជ័យនៅក្នុងដំណើរការប្រតិបត្តិការរបស់អាជីវកម្ម ត្រូវបានគេចាត់ទុកថា ជាសកម្មភាពថ្មីមួយដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុត។ ជាការពិត សហគ្រិនភាគច្រើន តែងតែសុទិដ្ធិនិយមទៅលើការចាប់ផ្ដើមទៅលើអាជីវកម្មរបរបស់ខ្លួន ដោយមិនបានគិតទៅដល់ការបរាជ័យដែលបណ្ដាលមកពីការខកខានមិនបានបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តសមស្រប ដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានឧតម្តភាពជាងគូប្រកួតប្រជែងនោះទេ។ ពេលខ្លះ សហគ្រិនមួយចំនួន បានគិតទៅដល់ការបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្ត ដើម្បីភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុន តែផ្ទុយទៅវិញ យុទ្ធសាស្រ្តរបស់ពួកគេ បែរជាគ្មានប្រសិទ្ធភាព។ បើងាកមើលទៅក្រោយបន្តិច នោះយើងនឹងឃើញសហគ្រិនជាច្រើន បានទទួលជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់អំពីមុខរបររបស់ពួកគេ។ តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្ដី … Continue reading ការធ្វើផែនការយុទ្ឋសាស្រ្ត ដើម្បីកសាងឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែង