រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងឈប់ឱ្យបិតផ្សាយប័ណ្ណព័ត៌មាន ការចែកខិត្តបណ្ណ និងប្រើឧបករណ៍បំពងសំឡេង ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម នៅតាមទីសាធារណៈ

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នាថ្ងៃទិ០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយ ឲ្យបញ្ឈប់នូវការបិតផ្សាយបណ្ណព័ត៌មាន ការចងផ្ទាំងផ្សាយអនាធិបតេយ្យ ការចែកខិត្តបណ្ណផ្សេងៗ និងប្រើឧបករណ៍បំពងសំឡេង ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម នៅតាមទីសាធារណៈ។ សេចក្តីជូនដំណឹងនេះមានដូចខាងក្រោម៖

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *