២៨ ចំណុចសំខាន់ៗដែលអាចបង្កើនចំណេះដឹងទីផ្សាររបស់អ្នក

១. ម៉ាឃីតធីង គឺជាសកម្មភាពទាំងឡាយដែលស្តែងឡើងដោយបុគ្គល អង្គភាពអាជីវកម្ម  ឬអង្គភាពមិនសំដៅរកប្រាក់ចំណេញ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការ និងចំណង់ចំណូលចិត្ត ដោយឆ្លងកាត់ការដោះដូរ។

២. ចំពោះការបង្កើតប្រយោជន៍មានដូចជា៖

 • ផលប្រយោជន៍ទម្រង់ គឺជាការរៀបចំផលិតតផលជាទម្រង់ ដែលអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងទំនាក់ទំនងទំនងទៅនឹងតម្រូវការរបស់មនុស្សណាមួយ។
 • ផលប្រយោជន៍នៃពេលវេលា ទីកន្លែង និងព័ត៌មាន ត្រូវបានបង្កើតដោយការផ្តល់ព័ត៌មានដល់អតិថិជនអំពីផលិតផល បើពុំនោះទេអតិថិជនគេប្រាកដជានឹងមិនដឹងថាតើមានផលប្រយោជនន៍អ្វី ហើយទីកន្លែងណាគេអាចទិញវាបាន។
 • ផលប្រយោជន៍នៃកម្មសិទ្ធិ វាត្រូវបានបង្កើតនៅពេលដែលអតិថិជនទិញផលិតផល នាពេលភាពជាម្ចាស់ត្រូវបានផ្ទេរទៅឲ្យអ្នកទិញ។

៣.មុខងារម៉ាឃីតធីង ចែកចេញជា​ច្រើនយ៉ាង​ដូចជា៖

 • ការស្រាវជ្រាវអ្នកទិញ និងអ្នកលក់
 • ស្រាវជ្រាវពីផលិតផល និងតម្រូវការរបស់អតិថិជន
 • ប្រមូលព័ត៌មានអំពីអ្នកលក់ និងអ្នកទិញផលិតផលដែលអាចរកបាន និងបង្ករឲ្យ​មានភាពជឿរជាក់ដល់ពួកគេ
 • ជាអ្នកសម្របសម្រួលសង្វាក់សេវាកម្ម ឫ ទំនិញ និងទាក់ទាញទឹកចិត្តអតិថិជនឲ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តឆាប់ៗ ព្រមទាំងមានតម្រូវការខ្ពស់
 • ជាអ្នកដោះស្រាយរាល់បញ្ហាទាំងឡាយដែលជួបប្រទះដោយចៃដន្យក្នុងអាជីវកម្ម
 • ជួយសម្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូន និង​ស្តុកទំនិញ
 • ជួយសម្របសម្រួលផ្នែកឥនទានដល់ម្ចាស់អាជីវកម្ម និង​សហការី (ដូចជាក្នុងការប្រគល់លុយ និងទំនិញជាដើម ។ល។
 • មានមុខងារជាអ្នកពង្រីកផ្នែកទីផ្សារ និងកំណត់ទីផ្សារគោលដៅ
 • មានមុខងារកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលប្រកួតប្រជែងរបស់គូប្រកួត
 • ការទទូលយកនៅភាពគ្រោះថ្នាក់ ទទូលយកនៅកំហាតបង់សម្រាប់ផលិតដែលគេ​មិនត្រូវការ ឬចំណាយក្នុងការរក្សាទំនិញរហូតដល់មានតម្រូវការជាថ្មី។

៤. ទស្សនាទានម៉ាឃីតធីង គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលអាចធ្វើឲ្យអង្គភាពអាជីវកម្មទាំងឡាយ បានរីកចម្រើនទាំងការលក់ ទាំងចំណែកទីផ្សារ ទាំងប្រាក់ចំណេញ រួមទាំងអាចពង្រីកក្រុមហ៊ុនឲ្យឈរជើងមាំបានថែមទៀតផង។ ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសម្រេចបាននូវបាននៅទីផ្សារគោលដៅរបស់អង្គភាព។ អង្គភាពជាទិសដៅចំបងនៃទស្សនាទាន​ម៉ាឃីតធីង ។ ពុំមែនមានតែផលិតផលតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេដែលត្រូវអភិវឌ្ឍឲ្យដល់កម្រិតនៃតម្រូវការនោះ។ តួយ៉ាងមានការចូលរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងពីធាតុទាំងបីទៀត​របស់ ម៉ាឃីតធីងចម្រុះ (Marketing Mix) ។​ និងត្រូវរៀបចំផែនការ ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យធាតុទាំងបួននោះស្របគ្នាជានិច្ច។​ ទស្សនាទានម៉ាឃីតធីង សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែលអាចឲ្យក្រុមហ៊ុននោះជួបប្រទះតែគោលដៅល្អប្រសើរបំផុត ក្នុងការបម្រើចំពោះតម្រូវការអតិថិជន។

៥. ការអភិវឌ្ឍន៍របស់ម៉ាឃីតធីងមាន​ ៣ ដំណាក់កាល៖

១. ដំណាក់កាលនៃការបែរឆ្ពោះទៅរកការផលិត

 • គឺយកចិត្តទុកដាក់តែទៅលើការបង្កើត ផលិតផលដោយសន្មត់ថា​អតិថិជន នឹងស្វែងរក ទំនិញនៅកម្រិតតម្លៃថ្លៃសមស្របមួយ។
 • ការស្វែងរកអតិថិជនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការងារតូចតាច (តម្រូវការទិញលើការផ្គត់ផ្គង)។
 • ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការក្នុងផ្នែកផលិត និង វិស្វកម្មជាអ្នកកំណត់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន។

២. ដំណាក់កាលបែរឆ្ពោះទៅរកការលក់

 • បញ្ហានៅត្រង់ថាតើត្រូវលក់ផលិតផលយ៉ាងដូចម្តេច។
 • ផលិតបានផលិតផលល្អ មិនទាន់ធានា អាចមានជ័យជំនះនោះទេ។
 • ការលក់ផលិតផលក្នុងបរិយាកាសដែលអតិថិជន គឺទាមទាឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការផ្សព្វផ្សាយលក់ទំនិញ។

៣. ដំណាក់កាលនៃការបែរឆ្ពោះទៅរកម៉ាឃីតធីង

 • ត្រូវកំណត់នូវអ្វីដែលអតិថិជនត្រូវការហើយផ្សាយភ្ជាប់គ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់របស់ ក្រុមហ៊ុនដើម្បីបំពេញតម្រូវការនោះ ឲ្យទទូលបានប្រសិទ្ធភាព។
 • ក្រុមហ៊ុនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់មុខងារម៉ាឃីតធីង ជាជាងយកចិត្តទុកដាក់តែទៅលើការលក់មួយមុខ។
 • ការងារដែលពីៗមុនមកបែងចែកដាច់គ្នាតាមផ្នែកផ្សេងៗនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះត្រូវរប ចំដាក់ឲ្យស្ថិតនៅពីក្រោមការសម្រប់សម្រួលរបស់ផ្នែកម៉ាឃីតធីង។

. យុទ្ធសាស្រ្តម៉ាឃីតធីង គឺជាការរៀបចំចំពោះទីផ្សារគោលដៅ ជាអ្វីដែលម៉ាឃីតធីងត្រូវធ្វើនៅក្នុងទីផ្សារណានោះ។

ទីផ្សារគោលដៅ (Target Market) គឺជាភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៃក្រុមអតិថិជនដែលក្រុមហ៊ុនឆ្ពោះទៅរក។ វាចាំបាច់ណាស់ចំពោះអ្នកម៉ាឃីតធីងដែលត្រូវវិភាគនូវសក្តានុពលទីផ្សារគោលដៅរបស់គេដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុត។

៧. ម៉ាឃីតធីងចម្រុះ (Marketing Mix) គឺអថេរទាំងបួន (4Ps) ដែលអាចត្រួតពិនិត្យបាន ហើយត្រូវបានក្រុមហ៊ុនដាក់ចំរុះវាជាមួយគ្នា ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការរបស់អតិថិជនគោលដៅ។ គេបែងចែកវាចេញជា ៤៖

 ១. Product (ផលិតផល) មានដូចជា៖       

 • គុណសម្បត្តិ
 • ម៉ូត
 • ទំហំ                     
 • ទ្រងទ្រាយ
 • ផ្លាកយីហោ
 • ការបម្រើ 
 • ការជ្រើសរើស
 • កាវេចខ្ចប់
 • ការធានា

២. Place (ទីកន្លែង)

 • ច្រកចេញចូល​
 • ការដឹកជញ្ជួន
 • កន្លែងគោលដៅ
 • បញ្ជីសារពើព័ន្ធ

៣. Price (តម្លៃ)          

 • រាយបញ្ជីតម្លៃ       
 • បញ្ចុះតម្លៃ     
 • ការចុះថ្លៃ      
 • ការសង់ប្រាក់      
 • ទិញជំពាក់បាន                

៤. Promotion (ប្រូម៉ូសិន)

 • ការប្រកាស (Advertising)
 • លក់ផ្ទាល់ខ្លួន (Personal Selling)
 • ការផ្សព្វផ្សាយលក់ (Sale Promotion)
 • ម៉ាឃីតធីងផ្ទាល់
 • ការទំនាក់ទំនងជាសាធារណៈ

៨. ផលិតផល គីជាអ្វីសព្វគ្រប់បែបយ៉ាងដែលអាចផ្តល់ទៅលើទីផ្សារដោយអង្គភាពអាជីវកម្ម ដើម្បីបំពេញសេចក្តី​តម្រូវការ និងចំណង់ចំណូលចិត្តអតិថិជន។

៩. សមាសធាតុនៃផលិតផល គឺជាបង្តុំដ៏សំខាន់ក្នុងការបង្កើត ​និងធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សាគោលដៅ។

សមាសធាតុនៃផលិតផល រួមផ្សំឡើងដោយ៖

 • លក្ខលៈពិសេសនៃផលិតផល
 • ការវេចខ្ចប់
 • ជម្រើសមុខងារផ្សេងៗ
 • ការធានា
 • សេវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយ
 • ផ្លាក់សញ្ញា។

១០. គេចាត់ថ្នាក់ផលិតផលជា ២ គឺ៖

 • ផលិតផលប្រើប្រាស់
 • ផលិតផលឧស្សាហកម្ម។

១១. ផលិតផលប្រើប្រាស់ ជាផលិតផលដែលអតិថិជនទិញយកទៅប្រើប្រាស់ជាចុងក្រោយ។ ផលិតផលប្រើប្រាស់ ត្រូវបានបែងចែកចេញជា ៤ ក្រុមសំខាន់ៗទៀតដូចជា៖

 • ផលិតផល (ទំនិញ) ឬ (សេវាកម្ម) ងាយស្រួយទិញ
 • ផលិតផល (ទំនិញ) ឬ (សេវាកម្ម) ត្រូវដើររកទិញ​ទិញដោយប្រៀបធៀប
 • ផលិតផល (ទំនិញ) ឬ (សេវាកម្ម) ពិសេស
 • ផលិតផល (ទំនិញ) ឬ (សេវាកម្ម) មិនបានស្វែងរក។

១២. ផលិតផលឧស្សហកម្ម ជាផលលិតផលដែលទាក់ទងទៅនឹកការទិញ ហើយកទៅកែច្នៃ ឬផលិតផលថ្មី និងលក់បន្តទៀត ដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញ។ ផលិតផលឧស្សាហកម្មត្រូវបានគេបែងចែកជា ៥ ចំណុចសំខាន់ៗ៖

 • សម្ផារៈជាមូលធន
 • គ្រឿងបន្លាស់
 • គ្រឿងបន្លាស់ ឬ គ្រឿងបន្ថែម
 • សម្ផារៈប្រតិបត្តិការណ៍
 • វត្ថុធាតុដើម។     

១៣. វដ្តជីវិតនៃផលិតផល (The Product Life Cycles) គឺជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់នូវព្រំដែននៃការបង្កើតប្រាក់ចំណេញសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន។ វដ្តជីវិតផលិតផលមាន ៤ ដំណាក់កាល៖

 • ដំណាក់កាលកើត ឬ​ ឧទ្ទេសនាម ជាផលិតផលត្រូវឧទ្ទេសនាមចូលទីផ្សារ។
 • ដំណាក់កាលរីកចំរើនផលិតផលថ្មីមានកាទាក់ទាញឆ្លើយតប់ចំពោះអតិជនហើយបរិមាណលក់ក៏នឹងកើនយ៉ាងឆាប់រហ័សគួរជាទីមោទនៈ។
 • ដំណាក់កាលបក្កភាព ឬ ទ្រឹង ការលក់មានល្បឿនយឺតរហូតដល់ទ្រឹងតែម្តង។
 • ដំណាក់កាលឳនថយ ឬ ឳនភាព អំឡុងពេលនេះបរិមាណលក់ និងប្រាក់ចំណេញនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះ។

១៣. អ្វីជាផលិតផលថ្មី? ផលិតផលថ្មី មានដូចជា៖

 • ការបង្កើតផលិតផលថ្មីស្រឡាង​
 • ការកែប្រែផលិតផលបច្ចុប្បន្ន
 • ការកែប្រែថ្លៃផលិតផលបច្ចុប្បន្ន និង
 • ការនាំចូលផលិតផលពីប្រភពផ្សេងចូលទៅក្នុងទីផ្សារថ្មី។

១៤. គេចាំបាច់ត្រូវមានផែនការផលិផលថ្មី ពីព្រោះ៖

 • ជារឿងត្រូវតែធ្វើដោយខានមិនបាន
 • តម្រូវកាអតិថិជនដែលជានិច្ចកាលតែងតែផ្លាស់ប្តូរ
 • ការប្រកួតប្រជែង គឺមានសភាពខ្លាំងក្លា និងយ៉ាងសកម្មនៅស្ទើរតែគ្រប់ទីផ្សារទាំងអស់
 • ការធ្វើផែនការផលិតផលថ្មី គឺដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងសកម្មភាពរបស់គូប្រកួតប្រជែង
 • ដើម្បីអត្ថិភាពនៅក្នុងទីផ្សារដែលជានិច្ចកាលតែងតែប្រែប្រួលជានិច្ច។

១៥. ដំណើរប្រព្រឹត្តនៃការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលថ្មីមាន ៦ ជំហាន៖

 • ការបង្កើតគំនិត ដំណើរនៃការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលថ្មីដែលចាប់ផ្តើមដោយគំនិតថ្មី។
 • ការពិនិត្យជ្រើសរើស និងការវាយតម្លៃ ដំណាក់កាលដែលត្រូវផ្តើមជាមួយគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុន។
 • វិភាគអាជីវកម្ម ត្រូវពិនិត្យមើលហេតុផល ប៉ានស្មានការលក់នៃកំរិតរីកចម្រើនទីផ្សារភាពខ្លាំង និងភាពខ្សោយរបស់ផលិតផលថ្មី។
 • ការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលថ្មី ប្រយោគនៃការបំលែងទៅជារូបរាងទម្រង់ផលិតផល ត្រូវបានគូសគ្រោង។
 • សាកល្បងទីផ្សារ ទាក់ទងទៅនឹងការជ្រើសរើសកន្លែងទីប្រជុំជនពីមួយទៅបីកន្លែងយ៉ាងតិច តំបន់ណាដែលក្រុមហ៊ុនប្រុងនឹងត្រូវជ្រើសរើសទីផ្សារគោលដៅ ដើម្បីសាកល្បងផលិតផលនៅតំបន់នោះ។
 • ការដារទុកក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម ផលិតផលត្រូវបានរស់រានមានជីវិត  និងឆ្លងផុតគ្រប់ជំហាននៃដំណាក់កាលរបស់ដំណើរការប្រព្រឹត្តិនៃវឌ្ឍន៍កម្ម។

១៦. ការបរាជ័យនៃផលិតផលថ្មីមួយ អាចបណ្តាលមកពីមូលហេតុដូចខាងក្រោម៖

 • មើលស្រាលចំពោះគូរប្រគូតប្រជែង គឺជាកំហុសជាទូទៅ។
 • ប្រញាប់ប្រញាល់នាំទំនិញចូលទីផ្សារពេក ដោយមិនបានរៀបផែនការ Marketing ឲ្យបានពេញលេញ។
 • មិនបានគិតលើចំណាយថ្លៃដើម។
 • ផលិតផលលើសគម្រោងដែលបានគិតទុក
 • គ្មានភាពរហ័សរហួនក្នុងការនាំទំនិញចូលកាន់ទីផ្សារឲ្យបានមុនគូរប្រគូតប្រជែង។

១៧. ថ្លៃ គឺជាចំនួនលុយសរុបដែលត្រូវបានគិតទៅឲ្យ​ផលិតផល ឬ សេវាកម្មណានោះ។

១៨. មានកត្តាជាច្រើនដែលមានឥទ្ធពលដល់ការសម្រេចចិត្តអំពីថ្លៃ ដូចជាគោលបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុន ភាគផ្សំផ្សេងទៀតនៃម៉ាឃីតធីងចម្រុះ ថ្លៃដើម សញ្ញក្ខ័ននៃអតិថិជន បញ្ហាច្បាប់ និងនិយ័តកម្ម។

១៩. គោលដៅនៃការកំណត់ថ្លៃផ្អែកទៅតាមរយៈ​កម្រិតសមត្ថភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម​ និងគោលដៅនៃការធ្វើម៉ាឃីតធីង ដោយផ្សាយភ្ជាប់ទៅនឹងនិន្នាការទៅរកប្រាក់ចំណេញ និន្នាការទៅរកការលក់ និងនិន្នាការផ្អែកទៅលើការប្រកួតប្រជែង។

២០. ការជ្រើសរើសគោលនយោបាយអំពីថ្លៃ មានដូចជា៖​

 • ថ្លៃសម្រុក ដំបូងត្រូវកំណត់ថ្លៃឲ្យទាបធៀបនឹងគូរប្រជែង ដើម្បីដណ្តើមទីផ្សារឲ្យបានធំតាមដែលអាចធ្វើទៅរួចឲ្យអតិថិជន ឆាប់ស្គាល់ផលិតផលយើងជាមុនសិន។ ការកំណត់ថ្លៃទាប ដើម្បីបំបាក់ទឹកចិត្តគូប្រកួតប្រជែង ក្នុងការឈានចូលទីផ្សារ។
 • ថ្លៃចម្រាញ់ កំណត់ថ្លៃខ្ពស់មុនព្រោះផលិតផលយើងទើបមានដំបូង (មិនទាន់មានផលិតផលប្រកួតប្រជែង) ពេលមានគួប្រកួតប្រជែងច្រើនចាំបាច់ត្រូវបន្ថយ​ថ្លៃវិញ។
 • ថ្លៃចិត្តសាស្រ្ត កំណត់ថ្លៃតាមតម្លៃនៃការយល់ដឹងរបស់អតិថិជនដោយផ្អែកលើអ្វីដែលអ្នកទិញជឿថា​វានឹងផ្តល់គុណតម្លៃ ឬ អត្ថប្រយោជន៍ចំពោះគេយ៉ាងណានោះ។
 • ថ្លៃផ្សព្វផ្សាយលក់ ​គោលនយោបាយនេះទាក់ទងដល់ការប្រើប្រាស់ នូវឳកាសពិសេសមួយសម្រាប់កំណត់ថ្លៃដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជន។

២១. ការជ្រើសរើសវិធីសាស្រ្តកំណត់ថ្លៃមាន ​៣ យ៉ាង៖

 • ការកំណត់ថ្លៃទៅតាមការចំណាយ
 • ការកំណត់ថ្លៃទៅតាមការប្រកួតប្រជែង
 • កំណត់ថ្លៃយោងទៅតាមតម្រូវការ។

២២. ច្រកបែងចែក គឺជាការចាប់ផ្តើមពីផលិតករ ហើយបានបញ្ចប់វិញដោយអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ ឬអ្នកប្រើប្រាស់ឧស្សាហកម្ម។

២៣. ការដឹកជញ្ជូនទំនិញ និងស្តុក មានតួនាទីក្នុងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការបញ្ជូនទំនិញទៅកាន់គោលដៅដែលត្រូវបញ្ជូនទៅ និងធានាសុវត្ថិភាពតាំងពីដើមទីរហូតដល់ចុងទី។ ការដឹកជញ្ជួនមានដូចជា៖

 • តាមផ្លូវគោក
 • តាមផ្លូវទឹក
 • តាមផ្លូវដែក
 • តាមផ្លូវអាកាស និង
 • តាមបំពង់បង្ហូរ

២៤. ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម គឺជាដំណើរនៃការឃោសនាទំនាក់ទំនងព៌ត័មានអំពីអង្គភាព​​ ឬ​ផលិតផលដោយមិនប្រើមនុស្សផ្ទាល់ ហើយបញ្ជូនសារ (ដំណឹង) ទៅកាន់អ្នកស្តាប់គោលដៅ ឆ្លងតាមមធ្យោបាយផ្សាយជាទូទៅ។

២៥. ការផ្សព្វផ្សាពាណិជ្ជកម្មចែកចេញជា ៣ គឺ៖

 • ១.ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជម្រើស ឬផ្លាកសញ្ញា ដើម្បីបង្កើតនៃតម្រូវការភាពចូលចិត្តរបស់អតិថិជនលើម៉ាកយីហោ ឬផលិតផល។
 • ២.ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជជុំរុញតម្រូវការជាមូលដ្ឋាន សំខាន់សម្រាប់ផលិតផលដែលទើបបង្កើតថ្មីក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃវដ្តជីវិតរបស់ផលិតផល។
 • ៣.ការផ្សាយពាណីជ្ជកម្មអំពីស្ថាប័ន ឬក្រុមហ៊ុន ជាការផ្សព្វផ្សាយបង្កើតអនុភាព និងកិត្តិនាមយូរអង្វែងរបស់ក្រុមហ៊ុន ជាការផ្សព្វផ្សាយអំពីផលិតផលណាមួយនោះ។

២៦. មធ្យោបាយនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម មានដូចជា៖

 • កាស្សែត (សារព៌ត័មាន)
 • ទស្សនារដ្តី
 • វិទ្យុ
 • ទូរទស្សន៍
 • ផ្ទាំងប៉ាណូ ឬ​​ តាមបដា
 • សំបុត្រ
 • អ៊ីនធើណែត (វ៉េបសាយ) និង
 • បណ្ដាញសង្គមជាដើម។

២៧. ការដើរលក់ដោយផ្ទាល់ ជាដំណើរការប្រព្រឹត្តិនៃការផ្សាយ និង​ផ្តល់ព៌ត័មានទាំងឡាយតាមរយៈការសន្ទនារវាងអ្នកលក់ និងអតិថិជន។

២៨. Sell Promotion គឺជាសកម្មភាពជំរុញបំផុស ឬមធ្យោបាយលើកទឹកចិត្តអតិថិជន បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន ឬអន្តរការី បន្ថែមលើសពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម មានការចុះថ្លៃ មានផលិតផលបន្ថែម ។ល។​  


អត្ថបទទាក់ទង

មុខងារនៃការធ្វើទីផ្សារចំនួន ៧ សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.