អនុក្រឹត្យស្ដីពីការអនុញ្ញាតឱ្យមន្រ្ដីរាជការ និយោជិត កម្មករ ឈប់សម្រាកការងារនៅថ្ងៃទី១៧ ទី១៨ ទី១៩ ទី២០ និងទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល នាថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ នេះ បានចេញអនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការអនុញ្ញាតឱ្យមន្រ្ដីរាជការ និយោជិត កម្មករ ឈប់សម្រាកការងារនៅថ្ងៃទី១៧ ទី១៨ ទី១៩ ទី២០ និងទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។ អនុក្រឹត្យនេះមានដូខខាងក្រោម៖

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *