សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា ស្តីពី កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពី បញ្ហាប្រឈមនៃចរាចរណ៍ក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកប្រភេទ ១$ ២$ និង ៥$ នៅកម្ពុជា

នៅល្ងាចថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០នេះ ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពី បញ្ហាប្រឈមនៃចរាចរណ៍ក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកប្រភេទ ១$ ២$ និង ៥$ នៅកម្ពុជា។ អង្គប្រជុំបានពិភាក្សា និងឯកភាពលើបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *