របាយការណ៍ថ្នាក់ជាតិ ស្ដីពីលទ្ធផលចុងក្រោយនៃជំរឿនសេដ្ឋកិច្ច នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២២ (ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣)

របាយការណ៍ថ្នាក់ជាតិ ស្ដីពីលទ្ធផលចុងក្រោយនៃជំរឿនសេដ្ឋកិច្ច នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២២ (ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣)

ទាញយកឯកសារជា PDF៖ របាយការណ៍ថ្នាក់ជាតិស្តីពីលទ្ធផលចុងក្រោយនៃជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០២២ (ភាសាខ្មែរ)

ទាញយកឯកសារជា PDF៖ National_Report_on_Final_Census_Results_Economic_Census_of_Cambodia (ភាសាអង់គ្លេស)


អត្ថបទទាក់ទង

អាជីវកម្មដែលគ្រប់គ្រងដោយគ្រួសារតាមចំណែកនៃ GDP ក្នុងឆ្នាំ ២០២៣!

 

One thought on “របាយការណ៍ថ្នាក់ជាតិ ស្ដីពីលទ្ធផលចុងក្រោយនៃជំរឿនសេដ្ឋកិច្ច នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២២ (ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *