ជនបរទេសមកពីប្រទេសចំនួន៦ ដែលហាមចូលកម្ពុជាកន្លងមក អាចចូលមកកាន់ប្រទេសខ្លួនឡើងវិញហើយ

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ឋប្រឆាំងកូវីដ-១៩ ប្រទេសកម្ពុជា អនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសមកពីប្រទេសចំនួន៦ ដែលហាមចូលកម្ពុជាកន្លងមក អាចចូលមកកាន់ប្រទេសខ្លួនឡើងវិញហើយ។ សូមអានសេចក្តីប្រកាសដូចខាងក្រោម៖

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *