ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការអនុញ្ញាតបើកដំណើរការឡើងវិញនូវរោងភាពយន្ត និងរោងសម្ដែងសិល្បៈ

ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ បានចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ នេះ ស្តីពីការអនុញ្ញាតបើកដំណើរការឡើងវិញនូវរោងភាពយន្ត និងរោងសម្ដែងសិល្បៈ។ សេចក្តីជូនព័ត៌មាននេះមានដូចខាងក្រោម៖

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *