តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ ដែលត្រូវអនុវត្ត ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

ខាងក្រោមនេះគឺជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម អំពីតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ ដែលត្រូវអនុវត្ត ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០៖

 

Leave a Reply