សៀវភៅ “មិនចុះសម្រុងនឹងជីវិត” ដោយ អាល់បែរ កាមុយ (ប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរ)

អ្នកអាចធ្វើការជាវសៀវភៅ “មិនចុះសម្រុងនឹងជីវិត” របស់ អាល់ប៊ែរ កាមុយ តាមរយ: ៖

ផ្ញើរសារមកកាន់៖ បណ្ណាល័យអ្នក ឬ ប្រអប់ Comment ក្នុងវេបសាយនេះ

ទំនាក់ទំនងលេខ៖ ០៩៦ ២៧០ ៦៥៦៥ / ០៩៦ ៨០៩ ៤០៦៨

សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាស្នាដៃនេះត្រូវបានកែសម្រួលឡើងវិញដោយអ្នកបកប្រែអក្សរសិល្ប៍ បេ ពុច និង គ្រីស្តូហ្វ ម៉ាកេ (Christophe Macquet)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *