សទ្ទានុក្រម/វចនានុក្រមសំខាន់ៗចំនួន ១៧ ក្បាល អាចទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ

សម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងស្វែងរកសិក្សាពាក្យ ឬវាក្យស័ព្ទផ្សេងៗ ខាងក្រោមនេះ គឺជា

សៀវភៅ ១០ ក្បាល ដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការងារប្រចាំថ្ងៃ

១. សៀវភៅ Word  => ទាញយក៖ https://t.me/kongchhaylengchannel/1187

២០ វេបសាយ ដែលអ្នកអាចទាញយក FREE នូវសៀវភៅ និងមេរៀនភាសាអង់គ្លេសផ្សេងៗជា File PDF

២០ វេបសាយ ដែលអ្នកអាចទាញយក FREE នូវសៀវភៅ និងមេរៀនភាសាអង់គ្លេសផ្សេងៗជា

សៀវភៅ “មិនចុះសម្រុងនឹងជីវិត” ដោយ អាល់បែរ កាមុយ (ប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរ)

អ្នកអាចធ្វើការជាវសៀវភៅ “មិនចុះសម្រុងនឹងជីវិត” របស់ អាល់ប៊ែរ កាមុយ តាមរយ: ៖