លោកអ្នកអាចទាញយករបាយការណ៍សិក្សាកន្លែងធ្វើការ ២០២០ – 2020 Workplace Learning Report តាមរយៈរូបភាព ឬតំណរខាងក្រោម៖

 

 

 

 

 

 

LinkedIn-Learning-2020-Workplace-Learning-Report

ប្រភព៖ LinkedIn