សេចក្តីជូនដំណឹងដល់ទេសចរជាតិ អន្តរជាតិ និងសមាគមឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ ស្តីពីវិធានការកែតម្រូវសម្រាប់សម្រួលដល់អ្នកដំណើរជាពលរដ្ឋខ្មែរកាន់លិខិតឆ្លងដែនបរទេស ចូលមកកម្ពុជា

ក្រសួងទេសចរណ៍ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ដល់ទេសចរជាតិ អន្តរជាតិ និងសមាគមឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ ស្តីពីវិធានការកែតម្រូវសម្រាប់សម្រួលដល់អ្នកដំណើរជាពលរដ្ឋខ្មែរកាន់លិខិតឆ្លងដែនបរទេស ចូលមកកម្ពុជា។

សូមអានខ្លឹមសារសេចក្តីជូនដំណឹងជាភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេស ដូចខាងក្រោម៖